پایان نامه رایگان با موضوع این،، نمونه‌گذاری، ستون‌ها، دیسک‌ها۱۸

به صورت ستون‌های کوچک پر شده۱۷ و دیسک‌ها۱۸ مورد استفاده قرار گیرد. ستون‌ها دارای قطر کمی هستند که منجر به محدود شدن سرعت جریان عبور نمونه می‌شود و در نتیجه مدت زمان استخراج طولانی می‌شود. اندازه بزرگ ذرات پر کننده موجب کاهش کارایی و همچنین ظرفیت نمونه‌گذاری می‌شود. علاوه بر این، نمونه‌های حقیقی حاوی ذرات معلق می‌تواند منجر به