پایان نامه درمورد PPy,PVA,PPy/PVA………..79، پنجم:جمعبندی، ۵-۱-نتیجه، ۴-۵-مقایسه

دوبینین-رادشکویچ………………………………………………۷۸
۴-۵-مقایسه میزان جذب متیل اورانژ توسط جاذب های PPy,PVA,PPy/PVA………..79

فصل پنجم:جمعبندی و پیشنهادات
۵-۱-نتیجه