پایان نامه درمورد میان رشته ای، فناوری نانو، زیست شناسی، میان رشته

هر روزه شاهد نوآوری های جدیدی در زمینه ی مصالح کارآراتر و پر بازده تر، مقاومت، شکل پذیری ، دوام و توانایی بیشتر نسبت به مصالح سنتی است. فناوری نانو یک رشته به شدت میان رشته ای است و به رشته هایی چون مهندسی مواد ، پزشکی، داروسازی و طراحی دارو ، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک کاربردی، ابزار های نیم رسانا، شیمی ابر مولکول، مهندسی