پایان نامه درمورد قدرتمندی، قدرتمندتری، ، خصوصأ

است به طوری که هر ساله نرم افزار های قدرتمندی برای انجام محاسبات در تمام علوم خصوصأ شیمی به بازار معرفی می گردد. و هرساله کامپیوتر های قدرتمندتری با قدرت پردازش بهتر به بازار عرضه می گردد که انجام محاسبات برای مولکول های بزرگتر و پیچیده تر را امکان پذیر می کند و حتی انجام محاسبات برای مولکول های بسیار بزرگ نیز توسط ابر رایانه ها