پایان نامه درمورد ظرفیت جذب

t(mg/g)
ظرفیت جذب در تعادل qe (mg/g)
ظرفیت اشباع ایزوترم تئوری qs (mg/g)

فهرست جدول ها

عنوان صفحه