پایان نامه درمورد ضریب همبستگی

علامت اختصاری
پلیپیرول PPy
پلیپیرول کت شده بر روی پلی ونیل الکل PPy/PVA
غلظت تعادلی Ce(ppm)
غلظت در زمان Ct(ppm)
غلظت اولیه Ci (ppm)
ضریب همبستگی r2
ثابت