پایان نامه درمورد ایجادی، ، آزمایشات،،

نیست لذا از یک نرم افزار مدلسازی که بر اساس حل تحلیلی پیل سوختی عمل می کند به این منظور استفاده شد. مشکل عمده استفاده از مدلسازی با حل تحلیلی به جای آزمایشات، میزان دقت پاسخ ایجادی از حل تحلیلی در مقایسه با انجام آزمایشات است. برای سنجش میزان صحت پاسخ مدلسازی تحلیلی از نتایج یک سری آزمایشات عملی در جهت اعتبار سازی حل صورت گرفته