پایان نامه درمورد ایالات متحده

درصدد توسعه این فن‌آوری برآمد. روند تکمیلی پیل سوختی تا سال ۱۹۹۰ در صنعت هواپیمایی آمریکا طی شد و در این مدت ایالات متحده در بکارگیری پیل‌های سوختی بعلت مزایای بالای آنان مبادرت ورزید.
در سال ۱۹۹۳ شرکت بالارد پاور سیستم۲۱ اولین خودرویی که با پیل سوختی پلیمری کار می‌کرد را تولید کرد. این خودرو در شکل (۲-۳) قابل مشاهده