پایان نامه درمورد ، ، ،

در این رشته از نتایج شیمی نظری که در قالب برنامه های مؤثر کامپیوتری در آمده اند، برای محاسبات ساختار و خواص مولکول ها استفاده می شود. نتایج آن کامل کننده اطلاعات بدست آمده از آزمایش های شیمیایی هستند اما در برخی موارد می تواند منجر به پیش بینی پدیده های شیمیایی مشاهده نشده شود. از این رشته به گستردگی برای طراحی مواد جدید و دارو