می 12, 2021

تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران (مطالعه موردی؛ اداره امور …

هدف این پایان نامه، بررسی تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران با استفاده از متغیرهای رهبری، مشارکت و نیازهای اساسی می باشد. بنابراین تحقیق، با مساله دو و چند متغیری از نوع تحلیل معادلات ساختاری سركار دارد. با توجه به اینكه مسأله چند متغیری از نوع همبستگی و هم چنین مقیاس اندازه گیری متغیرهای تحقیق، فاصله ای است، بنابراین مناسب ترین روش برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق، تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار 6 EQS است. ابتدا توزیع متغیرها با آزمون کولوموگرف اسمیرنف آزمون شده (فرض صفر نرمال بودن داده هاست) است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، بین نیاز اساسی و بهره وری رابطه معنی دار وجود دارد. بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و بهره وری رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین رهبری مشارکتی و بهره وری رابطه معنی دار وجود دارد. از آنجا که ضرایب در مدل معنادار شده است، از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین متغیرها استفاده شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داده است، معیار تصمیم برابر ۰۰۲/۰ شده است. می توان گفت در سطح 95 درصد هر یک از عوامل ذکر شده در مدل، تاثیر متمایزی در بهره وری دارند. بر اساس نتایج بدست آمده، مشارکت در تصمیم گیری بیشترین امتیاز، نیاز اساسی و رهبری مشارکتی در مرتبه دوم و سوم در بانک ملی قرار دارند.

واژه های كلیدی: بهره وری نیروی انسانی، نیازهای اساسی، مشارکت در تصمیم گیری، بانک ملی

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله

به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع محدود، ماهیت علم اقتصاد است. و تخصیص بهینه منابع هدف این علم به شمار می رود. کوشش های اقتصادی، همواره معطوف بر آن بوده، که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل می تواند دستیابی به کارایی بالاتر باشد. بهره وری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارایی است.

که افزایش آن به منظورارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان ها همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. برخی بقا و تداوم یک نظام سیاسی و اقتصادی را، موکول به بهره وری و کارایی دانسته اند. پایین بودن سطح کارایی و بهره وری در بسیاری از سازمان های تولیدی و خدماتی یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه می باشد. و مساله عدم تشکیل سرمایه به مقدار کافی نیز، بر مشکل فوق افزوده است که علت این امر همانا ضعف نهادهای مالی و بازارهای مالی این کشور ها می باشد. زیرا نهادهای مالی و اعتباری هستند که، با تجهیز منابع و تخصیص آن ها به صورت کارا، می توانند هزینه های تامین مالی را کاهش دهند و نرخ تشکیل سرمایه را افزایش دهند. بهره وری صنعت بانکداری به معنی کارمزد و هزینه بانکی کمترو ارایه خدمات با کیفیت بالاتر، می باشد. نهادهای مالی کاراتر، در نهایت منجر به کاهش هزینه های تامین مالی طرح و سرمایه گذاری می گردند. بنابراین کارایی نهادهای مالی و اعتباری منجر به رشد و توسعه بخش های مختلف خواهد شد.