می 12, 2021

تعیین اولویت و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی …

 

1-3- اهمیت و ضـرورت انجام تحقیق

از آنجا که محصول هدف تمامی بانک ها و مؤسسات خصوصی و نیمه خصوصی بر پایه مشتری مداری می باشد لذا ایجاد راهکارهایی جهت جلب هرچه بیشتر مشتریان امری ضروری است . لذا این مؤسسات با شناخت هرچه بیشتر خواسته های مشتریان خود راهی جهت جذب هرچه بیشتر منابع و رسیدن به تعالی دنبال می کنند . با شناخت و اولویت بندی نیازهای مشتریان راهی برای رسیدن به این مهم فراهم می شود که در سایه یک بازاریابی مدرن به هم راستا شدن این مؤسسات با بانکداری بین المللی گامی فراتر برداشته که این خود به تنهایی در بازار جهانی باعث رشد و رسیدن به برتری می شود )روستا،1385) . بانک ها به منظور کسب سود ، اقدام به اعطای وام ، اعتبار و خدمات بانکی می نماید . این مؤسسات در قدم اول ، واسطه های مالی که سعی در تسهیل انجام معاملات و فعالیت های اقتصادی دارند ، تعریف می شوند . این مؤسسات، وجوه و سپرده های پس انداز کنندگان را در لوای بدهکاری دریافت می نمایند و تحت عنوان وام و اعتبار در اختیار متقاضیان موجود در اقتصاد قرار می دهند تا رفاه جامعه را فراهم نمایند . امروزه رشد اقتصادی ، افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشور به میزان سرمایه گذاری بستگی دارد و این سرمایه گذاری از طریق سپرده افرادی که نیاز مالی ندارند و یا به دنبال دریافت سودی مطمئن تر هستند حاصل می شود (مغویی نژاد،1387) . اجرای طرح های متنوع در قالب سرمایه گذاری مستقیم ، مشارکت حقوقی و اعطای تسهیلات مالی به بخش های مختلف اقتصادی از جمله شیوه هایی است که بانک ها به وسیله آن ها سرمایه گذاری در اقتصاد را گسترش می دهند (یزدانی،1379) . جهت جذب این منابع نیازمند عواملی نظیر: پرستیژ بانک ، نحوه برخورد کارمندان ، جذابیت تنوع پوشش کارمندان ، مطبوع بودن فضای شعب و عوامل جنبی نظیر: نزدیکی بانک به محل سکونت یا محل کار ، در دسترس بودن مکان جهت پارک ماشین ها می باشد .

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

1-4- اهـداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی:

تعیین اولویت و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز

1-4-2-هدف های فرعی:

    • شناسایی و بررسی تطبیقی عوامل فناوری بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز
    • شناسایی و بررسی تطبیقی تأثیر نحوه اعطاء تسهیلات مالی بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز
    • شناسایی و بررسی تطبیقی تأثیر عوامل رفتاری و نگرشی بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز
    • اولویت بندی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان و تعیین درجه اهمیت آن ها در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز