پایان نامه با کلید واژگان کمپلکسهابررسی، اس.ام.یورگنسن۱، (۱۹۱۴-۱۸۳۷، )شیمیدان

Abstract data landscape background

مذکور با بازده خوب سنتز و به کمک طیف سنجیهایUV-VIS IR, ,NMR-H1و آنالیز عنصری شناسایی گردیدند. ساختار این کمپلکسها توسط بلور نگاری با پرتو X تعیین شد، و ارتباط بین ساختار و خواص طیفی در این کمپلکسهابررسی گردید.
فصل اول
اصول مقدماتی
مقدمه
مدتها قبل ازاینکه اس.ام.یورگنسن۱ (۱۹۱۴-۱۸۳۷ )شیمیدان دانمارکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *