پایان نامه با کلید واژگان کمپلکسها، پیریدین،، بورات، فنیل

شناسایی کمپلکسهایی با امکان کاربرد فوتو شیمیایی و بیو شیمیایی با فرمول عمومی
X[)2Amine((Me-Salbn)Co] و X[)Amine((Me-Saldien)Co] که دراین کمپلکسها از آمینهای پیریدین، ۳- متیل پیریدین، ۴- متیل پیریدین و ۱- متیل ایمیدازول استفاده شده است. که در این کمپلکسها X تترا فنیل بورات می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. کمپلکسهای