پایان نامه با کلید واژگان ورنر۳(۱۹۱۹-۱۸۶۶)، آلفرد، کمپلکسها، “

بررسیهای گسترده خود را روی سنتز ترکیبات “کمپلکس۲ ” شروع کند معلوم شده بود که هالیدهای فلزی و نمکهای دیگر می توانند با مولکولهای خنثی تر کیبات خنثی بدهند] ۱[ و علاوه بر این بسیاری از این ترکیبات را می توانستند به آسانی در محلول آبی تهیه کنند. شناسائی ماهیت واقعی کمپلکسها با کار آلفرد ورنر۳(۱۹۱۹-۱۸۶۶) شروع شد. او به خاطر این کار