پایان نامه با کلید واژگان مطلوبتری، برشمرد.، ،

داشته باشد و یا اقدام به احداث کارخانه در خارج از کشور نماید. زیرا شرکتی که با صادرات وارد یک بازار خارجی می شود ، می تواند در هر زمان مورد نیاز که شرایط مطلوبتری فراهم شد، به تاسیس واحدهای تولیدی در خارج اقدام نماید. صادرات مستقیم به روش های مختلفی صورت می گیرد که می توان آنها را به صورت زیر برشمرد.

• نمایندگان فروش خارجی