پایان نامه با کلید واژگان فراوانی، بلاکینگ‌ها، توزیع، بلاکینگ‌های

(Lupo et al. 2008; Azizi and Khalili 2012). در این پایگاه اطلاعات وقوع بلاکینگ از جمله تاریخ شروع و پایان آن، دوام روزانه، شاخص وایدنمن و طول جغرافیایی وقوع آن از سال 1968 تا کنون مشخص شده‌اند. با توجه به مختصات جغرافیایی خاورمیانه و انطباق آن با نقشه‌های همدید تراز 500 هکتوپاسکال مشخص شد که بلاکینگ‌های به وقوع پیوسته در طول جغرافیایی 10 تا 70 درجه شرقی نقش مؤثری در گرادیان موج‌ها بر روی منطقه خاورمیانه ایفا می‌کنند. همچنین با توجه به کران‌های زمانی تحقیق حاضر، همه بلاکینگ‌های با ضریب وایدنمن بالای 2 در طی سال‌های 2000 تا 2013 که شامل 121 مورد می‌شدند مورد استفاده قرار گرفتند. از نظر توزیع زمانی بلاکینگ‌ها می‌توان به توزیع فراوانی سالانه آنها در طی بازه زمانی 2000 تا 2013 و همچنین توزیع فراوانی بلاکینگ‌ها در طی 12 ماه سال اشاره کرد که به ترتیب در شکل‌های (3–23) و (3–24) ارائه شده‌اند. بر این اساس مشخص است که بیشترین فراوانی وقوع بلاکینگ با 12 و 11 مورد به ترتیب در سال‌های 2010 (9/9 درصد) و 2011 (1/9 درصد) ثبت شده است.

شکل (3–22): رخدادهای فصلی بلاکینگ در نیمکره شمالی به صورت فراوانی‌های نرمال شده
منبع: سازمان ملی هوا–اقیانوس‌شناسی آمریکا، 2014

به نظر می‌رسد سری زمانی سالانه وقوع زلزله‌ها در دوره 2013–2000 دارای روندی سینوسی بوده است به طوری که طول موج بیشترین و یا کمترین وقوع زمانی بلاکینگ‌ها در چرخه‌هایی 6–5 ساله ثبت شده است. از نظر توزیع ماهانه بلاکینگ‌ها نیز مشاهده می‌شود که کمترین فراوانی وقوع بلاکینگ‌ها (کمتر از 4% از کل) در ماه مارس (فروردین) و بیشترین آنها (بیشتر از 14%) در ماه آوریل (اردیبهشت) دیده می‌شود. بنابراین به لحاظ توزیع ماهانه روند خاصی مشاهده نمی‌شود. توزیع فراوانی میزان دوام روزانه بلاک‌ها در طی 2013–2000 هم نشان می‌دهد که کمترین و بیشترین دوام بلاکینگ‌های مورد مطالعه به ترتیب 5 تا 35 روزه بوده است این در حالی است که نزدیک به 55 درصد بلاکینگ‌های مورد مطالعه دارای متوسط دوام 10 روز بوده‌اند (شکل (3–25)). از نظر توزیع مکانی می‌توان روند وقوع زمین بلاکینگ‌ها را بر مبنای طول جغرافیایی دسته‌بندی کرد. این دسته‌بندی مکانی در شکل (3–26) نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی بلاکینگ‌ها مجموعاً با 46 مورد (حدود 40%) در طول‌های جغرافیایی 15 (اروپای مرکزی) و 50 (محدوده ایران) درجه شرقی رخ داده است. ویژگی‌های زمانی، مکانی و شاخص فشاری بلاکینگ‌ها در جدول (3–2) ارائه شده است.

شکل (3–23): درصد توزیع فراوانی سالانه بلاکینگ‌ها در محدوده مطالعاتی
منبع: آرشیو بلاکینگ‌های دانشگاه میسوری آمریکا، 2014

شکل (3–24): درصد توزیع فراوانی ماهانه بلاکینگ‌ها در محدوده مطالعاتی
منبع: آرشیو بلاکینگ‌های دانشگاه میسوری آمریکا، 2014

شکل (3–25): درصد توزیع فراوانی دوام روزانه بلاکینگ‌ها در محدوده مطالعاتی
منبع: آرشیو بلاکینگ‌های دانشگاه میسوری آمریکا، 2014

شکل (3–26): درصد توزیع فراوانی بلاکینگ‌ها در طول‌های جغرافیایی محدوده مطالعاتی
منبع: آرشیو بلاکینگ‌های دانشگاه میسوری آمریکا، 2014

جدول (3–2): فراوانی رخداد بلاکینگ‌ها در بازه زمانی 2013–2000
شاخص وایدنمن
طول
تاریخ رخداد
ردیف
17/4
70
26/01/2000 – 21/01/2000
1
32/2
15
03/05/2000 – 28/04/2000
2
17/2
65
18/05/2000 – 12/05/2000
3
3/2
40
14/10/2000 – 06/10/2000
4
19/3
25
21/10/2000 – 16/10/2000
5
7/2
45
11/11/2000 – 06/11/2000
6
39/2
50
06/05/2001 – 24/04/2001
7
63/2
35
23/07/2001 – 09/07/2001
8
33/3
10
25/10/2001 – 15/10/2001
9
12/3
50
01/12/2001 – 28/11/2001
10
37/2
15
08/04/2002 – 02/04/2002
11
6/2
30
05/05/2002 – 25/04/2002
12
46/3
30
01/06/2002 – 23/05/2002
13
43/2
20
13/06/2002 – 03/06/2002
14
56/2
50
08/08/2002 – 30/07/2002
15
37/2
20
28/08/2002 – 15/08/2002
16
3/4
10
28/01/2003 – 26/12/2002
17
15/3
50
11/02/2003 – 06/02/2003
18
79/4
10
28/02/2003 – 11/02/2003
19
14/3
60
07/04/2003 – 02/04/2003
20
22/4
10
24/04/2003 – 15/04/2003
21
27/2
10
10/06/2003 – 01/06/2003
22
95/2
50
06/11/2003 – 01/11/2003
23
21/4
10
16/11/2003 – 05/11/2003
24
51/3
30
04/12/2003 – 27/11/2003
25
15/2
70
21/12/2003 – 16/12/2003
26
2/2
30
05/01/2004 – 28/12/2003
27
07/3
70
20/01/2004 – 14/01/2004
28
31/2
10
22/04/2004 – 14/04/2004
29
11/3
10
08/05/2004 – 29/04/2004
30
13/3
70
23/05/2004 – 12/05/2004
31
01/2
60
12/07/2004 – 25/06/2004
32
31/2
50
24/07/2004 – 12/07/2004
33
47/2
50
10/08/2004 – 26/07/2004
34
91/2
30
15/09/2004 – 27/08/2004
35
24/2
20
13/11/2004 – 02/11/2004
36
56/3
70
26/11/2004 – 21/11/2004
37
46/3
30
18/03/2005 – 18/02/2005
38
96/2
60
25/05/2005 – 10/05/2005
39
41/2
40
14/08/2005 – 05/08/2005
40
ادامه جدول (3–2)
شاخص وایدنمن
طول
تاریخ رخداد
ردیف
72/2
10
01/09/2005 – 18/08/2005
41
16/2
70
23/09/2005 – 17/09/2005
42
95/3
10
16/10/2005 – 04/10/2005
43
24/3
60
23/11/2005 – 17/11/2005
44
09/3
10
07/12/2005 – 27/11/2005
45
32/4
70
23/12/2005 – 18/12/2005
46
67/3
30
10/06/2006 – 30/05/2006
47
4/2
30
25/06/2006 – 18/06/2006
48
33/2
70
11/09/2006 – 06/09/2006
49
88/2
10
18/09/2006 – 10/09/2006
50
55/2
10
28/09/2006 – 21/09/2006
51
64/2
10
20/10/2006 – 09/10/2006
52
15/3
20
06/12/2006 – 26/11/2006
53
8/3
4031/03/2007 – 20/03/2007
54
37/3
60
24/04/2007 – 18/04/2007
55
1/3
10
05/05/2007 – 25/04/2007
56
18/2
60
08/07/2007 – 02/07/2007
57
49/2
70
18/07/2007 – 11/07/2007
58
63/2
20
11/08/2007 – 05/08/2007
59
22/2
50
22/08/2007 – 16/08/2007
60
3/2
20
13/11/2007 – 24/10/2007
61
78/2
50
14/12/2007 – 04/12/2007
62
52/2
50
01/01/2008 – 26/12/2007
63
29/2
30
23/01/2008 – 14/01/2008
64
99/5
10
09/02/2008 – 31/01/2008
65
04/3
60
01/04/2008 – 26/03/2008
66
29/2
40
11/04/2008 – 03/04/2008
67
69/2
20
15/06/2008 – 27/05/2008
68
3/3
20
08/07/2008 – 29/06/2008
69
44/2
20
10/07/2008 – 02/07/2008
70
02/3
40
03/11/2008 – 26/10/2008
71
62/2
30
20/12/2008 – 12/12/2008
72
96/3
10
03/02/2009 – 29/01/2009
73
59/3
50
27/02/2009 – 15/02/2009
74
88/2
20
21/04/2009 – 09/04/2009
75
49/3
10
03/05/2009 – 23/04/2009
76
28/2
50
19/06/2009 – 11/06/2009
77
02/2
60
02/08/2009 – 23/07/2009
78
04/2
20
12/08/2009 – 03/08/2009
79
76/2
50
20/11/2009 – 12/11/2009
80
ادامه جدول (3–2)
شاخص وایدنمن
طول
تاریخ رخداد
ردیف
76/3
20
10/12/2009 – 31/11/2009
81
3
40
11/12/2009 – 01/12/2009
82
34/2
70
18/01/2010 – 04/01/2010
83
25/3
50
07/02/2010 – 01/02/2010
84
38/3
50
14/02/2010 – 09/02/2010
85
68/2
70
26/04/2010 – 19/04/2010
86
76/2
60
11/05/2010 – 29/04/2010
87
08/3
40
24/05/2010 – 02/05/2010
88
44/2
20
30/07/2010 – 04/07/2010
89
5/2
45
16/09/2010 – 31/08/2010
90
83/3
10
19/10/2010 – 09/10/2010
91
03/2
20
04/12/2010 – 29/11/2010
92
69/4
70
16/12/2010 – 11/12/2010
93
73/4
10
22/01/2011 – 19/12/2010
94
46/4
20
09/03/2011 – 01/03/2011
95
38/4
20
23/03/2011 – 16/03/2011
96
77/2
40
12/05/2011 – 04/05/2011
97
27/2
50
02/07/2011 – 22/06/2011
98
4/2
50
27/07/2011 – 20/07/2011
99
13/2
30
24/08/2011 – 17/08/2011
100
95/2
50
21/09/2011 – 08/09/2011
101
65/3
10
03/10/2011 – 28/09/2011
102
26/2
50
16/10/2011 – 08/10/2011
103
38/3
20
29/10/2011 – 20/10/2011
104
99/3
20
20/12/2011 – 31/11/2011
105
69/3
60
12/01/2012 – 06/01/2012
106
61/3
60
29/01/2012 – 17/01/2012
107
02/3
60
20/02/2012 – 11/02/2012
108
58/4
70
09/03/2012 – 31/02/2012
109
86/2
60
19/04/2012 – 13/04/2012
110
15/3
30
02/05/2012 – 27/04/2012
111
68/2
50
22/05/2012 – 15/05/2012
112
57/2
70
03/08/2012 – 17/07/2012
113
68/3
50
20/12/2012 – 08/12/2012
114
89/2
70
08/02/2013 – 01/02/2013
115
52/3
50
14/02/2013 – 08/02/2013
116
76/2
60
08/04/2013 – 02/04/2013
117
51/2
30
23/05/2013 – 06/05/2013
118
36/3
50
07/06/2013 – 25/05/2013
119
72/2
60
05/07/2013 – 21/06/2013
120
51/2
20
21/09/2013 – 06/09/2013
121
3–5– روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل اطلاعات متناسب با داده‌های ورودی آن انجام پذیرفته است. یکی از مهمترین روش‌های به کار رفته در تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعیین ناهنجاری113 در سری‌های زمانی NOAA/NCEP است که برای این امر و به فراخور نیاز از نرم افزارهای Celementine و Excel استفاده شدند. برای تعیین ناهنجاری داده‌های اتمسفری یک منطقه مشخص 1×1 درجه در خاورمیانه در بازه‌های زمانی مشخص یک ماهه، آستانه مقادیر دو برابر انحراف معیار از میانگین (±2δ) در دوره نرمال 30 ساله (2010–1981) مورد توجه قرار گرفت. آستانه مقادیر دو برابر انحراف معیار از میانگین (±2δ) متناظر با مقادیر احتمال 5/97 درصد از فراوانی تجمعی جامعه زمینه می‌باشد که در جوامع با تعداد ناهنجاری بیشتر ممکن است معادل مجموع میانگین با انحراف معیار (μ±δ) متناظر با مقادیر احتمال 84 درصد از فراوانی تجمعی جامعه زمینه، در نظر گرفته شود (حسنی پاک و شرف الدین، 1384: 408). ناهنجاری‌های یاد شده معمولاً به صورت یک عملگر در برنامه NASA/Giovanni به صورت پیش‌فرض برای داده‌ها اعمال می‌گردد. باید توجه شود که ناهنجاری همواره به طور نسبی سنجیده می‌شود یعنی غیرعادی بودن و ناهنجاری یک خصوصیت نسبت به مبنای جامعه زمینه صورت می‌گیرد لذا مفهوم ناهنجاری یک بحث صرفاً آماری نبوده و تعابیر اکتشافی هم دارد (حسنی پاک و شرف الدین، 1384: 423). بحث ناهنجاری متغیرهای اقلیمی علاوه بر جنبه آماری، در توزیع فضایی داده‌های مورد مطالعه قابل بررسی خواهند بود. در این ارتباط داده‌های شبکه‌ای آزمایشگاه پژوهشی سامانه زمینی ESRL در پردازش ناهنجاری جامعه زمینه داده‌های فضایی، به صورت پیش‌فرض از مقادیر ماهانه دوره نرمال اقلیمی 2010–1981 استفاده کرده است. لذا در تحلیل میانگین ناهنجاری متغیرهای اقلیمی همچون ارتفاع ژئوپتانسیل یا سرعت صعودی توده هوا در سطوح 500 و 300 هکتوپاسکال، از پردازش‌های این پایگاه استفاده شد. در بخشی از این پژوهش برای تفسیر باندهای داده‌های HDF114 تصاویر سنجنده MODIS ماهواره‌های Terra و Aqua از نرم افزار ENVI استفاده شده است. برای این منظور پس از مکان مرجع کردن تصاویر، باندهای حرارتی 29 و 31 Emissive مورد استفاده قرار گرفتند. تصاویر باندهای حرارتی مادون قرمز طیف الکترومغناطیسی بازتاب‌های پدیده‌ها را ثبت می‌کنند. این تصاویر نشان‌دهنده دمای سطوح تابش کننده است به همین جهت در تصاویر معمولی سیاه و سفید مناطق با تن رنگ تیره‌تر نشان‌دهنده سرزمین‌های گرم‌تر و مناطق با تن رنگ روشن‌تر نشان‌دهنده سرزمین‌های سرد هستند. لذا این نوع تصاویر هم در شب و هم در روز قابل استفاده هستند. در این تصاویر عموماً درجه حرارت ابرها نیز قابل بررسی می‌باشند به طوری که ابرهای گرم سطوح تحتانی