پایان نامه با کلید واژگان بازاریابی، فعالیت های بازاریابی

بازاریابی مستقیم شامل فعالیت های بازاریابی و فروش است که مبتنی بر برخورد یا رویارویی فروشنده با خریدار نیست ، بلکه نوعی فروش محصول با عملیات بازاریابی از راه دور مثل تبلیغات از طریق تلویزیون ، شرکت ، در نمایشگاه های فروش ، بازاریابی از طریق تلفن ( telephone marketing) ، بازاریابی از طریق پست ( post marketing ) و غیره است .
تکنیک