می 11, 2021

پایان نامه با کلید واژگان افغانستان

مطالعاتی خاورمیانه در دوره 2000–1950 41
شکل (3–3): متوسط مجموع بارش سالانه محدوده مطالعاتی خاورمیانه در دوره 2000–1950 42
شکل (3–4): متوسط غلظت گاز اُزون تروپوسفری و دی‌اکسیدنیتروژن در دوره 2013–2005 44
شکل (3–5): متوسط سرعت باد سطحی و رطوبت ویژه سطحی در دوره 2014–2002 45
شکل (3–6): متوسط شار گرمای نهان سطحی و بازتابش موج بلند سطحی در دوره 2014–2002 46
شکل (3–7): پهنه‌بندی خطر زلزله در منطقه خاورمیانه 48
شکل (3–8): لرزه‌خیزی تکتونیکی در منطقه خاورمیانه 49
شکل (3–9): گسل‌های لرزه‌خیزی منطقه خاورمیانه 51
شکل (3–10): الگوی لرزه‌زایی زلزله‌های بالای 3 درجه ریشتر (زرد) و 6 درجه ریشتر (قرمز) در منطقه خاورمیانه 52
شکل (3–11): 19 مناطق لرزه‌زمین‌ساخت در منطقه خاورمیانه 53
شکل (3–12): درصد توزیع فراوانی بزرگای زلزله‌های بالای 3 درجه ریشتر در خاورمیانه 56
شکل (3–13): درصد توزیع فراوانی عمق زلزله‌های بالای 3 درجه ریشتر در خاورمیانه 56
شکل (3–14): درصد توزیع فراوانی سالانه زلزله‌های بالای 3 درجه ریشتر در خاورمیانه 57
شکل (3–15): درصد توزیع فراوانی ماهانه زلزله‌های بالای 3 درجه ریشتر در خاورمیانه 57
شکل (3–16): درصد توزیع فراوانی زلزله‌های بالای 3 درجه ریشتر در عرض‌های جغرافیایی خاورمیانه 58
شکل (3–17): درصد توزیع فراوانی زلزله‌های بالای 3 درجه ریشتر در طول‌های جغرافیایی خاورمیانه 58
شکل (3–18): درصد توزیع فراوانی سالانه زلزله‌های بالای 6 درجه ریشتر در خاورمیانه 61
شکل (3–19): درصد توزیع فراوانی ماهانه زلزله‌های بالای 6 درجه ریشتر در خاورمیانه 61
شکل (3–20): درصد توزیع فراوانی زلزله‌های بالای 6 درجه ریشتر در عرض‌های جغرافیایی خاورمیانه 62
شکل (3–21): درصد توزیع فراوانی زلزله‌های بالای 6 درجه ریشتر در طول‌های جغرافیایی خاورمیانه 62
شکل (3–22): رخدادهای فصلی بلاکینگ در نیمکره شمالی به صورت فراوانی‌های نرمال شده 66
شکل (3–23): درصد توزیع فراوانی سالانه بلاکینگ‌ها در محدوده مطالعاتی 67
شکل (3–24): درصد توزیع فراوانی ماهانه بلاکینگ‌ها در محدوده مطالعاتی 67
شکل (3–25): درصد توزیع فراوانی دوام روزانه بلاکینگ‌ها در محدوده مطالعاتی 68
شکل (3–26): درصد توزیع فراوانی بلاکینگ‌ها در طول‌های جغرافیایی محدوده مطالعاتی 68
شکل (4–1): خلاصه گزارشی از میزان ریسک و قدرت تخریب زلزله سراوان 79
شکل (4–2): موقعیت جغرافیایی کانون گسیختگی سطحی زلزله سراوان در خاورمیانه 80
شکل (4–3): a. سابقه تاریخی زلزله‌های بزرگ محدوده کانون سطحی زلزله سراوان، b. موقعیت گسل‌ها و عوارض مهم تکتونیکی محدوده کانون سطحی زلزله سراوان 82
عنوان شکل صفحه

شکل (4–4): سری زمانی تصاعد اُزون تروپوسفری و تصاعد دی‌اکسیدنیتروژن در کانون سطحی زلزله سراوان از 15 مارس تا 15 آوریل 2013 85
شکل (4–5): a. پوشش ابری و b. درجه ابری منطقه خاورمیانه در روز 9 آوریل 2013 86
شکل (4–6): a. تصویر ماهواره‌ای باند مرئی و b. باند حرارتی فروسرخ منطقه در روز 8 آوریل 2013 88
شکل (4–7): سری زمانی فشار هوای سطحی و دمای هوای نزدیک به سطح در منطقه کانون سطحی زلزله 93
شکل (4–8): سری زمانی سرعت باد سطحی و تخلیه رطوبت ویژه در منطقه کانون سطحی زلزله 94
شکل (4–9): سری زمانی تخلیه شار گرمای نهان سطحی و نرخ بارش در منطقه کانون سطحی زلزله 95
شکل (4–10): سری زمانی تبخیر و تعرق و بازتابش موج بلند سطحی زمین در منطقه کانون سطحی زلزله 96
شکل (4–11): a. رطوبت ویژه و b. سرعت باد نزدیک به سطح منطقه خاورمیانه در روز 8 آوریل 2013 97
شکل (4–12): a. پوشش ابری و b. نرخ بارش منطقه خاورمیانه در روز 8 آوریل 2013 98
شکل (4–13): a. ناهنجاری فشار هوای سطحی و b. ارتفاع ژئوپتانسیل در سطح 500 هکتوپاسکال 99
شکل (4–14): متوسط ارتفاع ژئوپتانسیل در سطح a. 1000 هکتوپاسکال و b. 850 هکتوپاسکال 100
شکل (4–15): متوسط ارتفاع ژئوپتانسیل در سطح a. 500 هکتوپاسکال و b. 300 هکتوپاسکال 101
شکل (4–16): سری تصاویر ماهواره‌ای متئوست در باند حرارتی فرورسرخ برای 7 آوریل 2013 102
شکل (4–17): سری تصاویر ماهواره‌ای متئوست در باند حرارتی فرورسرخ برای 8 آوریل 2013 103
شکل (4–18): سری تصاویر ماهواره‌ای متئوست در باند حرارتی فرورسرخ برای 9 آوریل 2013 104
شکل (4–19): تغییرات بررسی شده برای پدیده‌های اتمسفری قبل از رخداد زمین‌لرزه‌های بزرگ 105
شکل (4–20): موقعیت جغرافیایی زلزله‌های بزرگ بالای 6 درجه ریشتری 2012–2002 در خاورمیانه 108
شکل (4–21): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 2/6 درجه ریشتری 2002 افغانستان 110
شکل (4–22): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 5/6 درجه ریشتری 2002 ترکیه 111
شکل (4–23): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 4/7 درجه ریشتری 2002 افغانستان 112
شکل (4–24): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 1/6 درجه ریشتری 2002 افغانستان 113
شکل (4–25): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 5/6 درجه ریشتری 2002 ایران 114
شکل (4–26): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 3/6 درجه ریشتری 2002 پاکستان 115
شکل (4–27): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 1/6 درجه ریشتری 2003 ترکیه 116
شکل (4–28): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 4/6 درجه ریشتری 2003 ترکیه 117
شکل (4–29): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 6/6 درجه ریشتری 2003 ای
ران 118
شکل (4–30): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 6/6 درجه ریشتری 2004 افغانستان 119
شکل (4–31): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 3/6 درجه ریشتری 2004 ایران 120
شکل (4–32): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 0/6 درجه ریشتری 2004 افغانستان 121
شکل (4–33): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 4/6 درجه ریشتری 2005 ایران 122
شکل (4–34): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 0/6 درجه ریشتری 2005 ایران 123
شکل (4–35): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 6/7 درجه ریشتری 2005 پاکستان 124
شکل (4–36): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 5/6 درجه ریشتری 2005 افغانستان 125
شکل (4–37): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 0/6 درجه ریشتری 2006 ایران 126
شکل (4–38): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 1/6 درجه ریشتری 2006 افغانستان 127
شکل (4–39): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 0/6 درجه ریشتری 2007 قرقیزستان 128
شکل (4–40): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 2/6 درجه ریشتری 2007 افغانستان 129
عنوان شکل صفحه

شکل (4–41): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 1/6 درجه ریشتری 2008 ایران 130
شکل (4–42): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 0/6 درجه ریشتری 2008 افغانستان 131
شکل (4–43): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 7/6 درجه ریشتری 2008 قرقیزستان 132
شکل (4–44): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 4/6 درجه ریشتری 2008 پاکستان 133
شکل (4–45): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 6/6 درجه ریشتری 2009 افغانستان 134
شکل (4–46): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 2/6 درجه ریشتری 2009 افغانستان 135
شکل (4–47): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 1/6 درجه ریشتری 2010 ترکیه 136
شکل (4–48): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 3/6 درجه ریشتری 2010 افغانستان 137
شکل (4–49): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 7/6 درجه ریشتری 2010 ایران 138
شکل (4–50): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 2/7 درجه ریشتری 2011 پاکستان 139
شکل (4–51): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 0/6 درجه ریشتری 2011 تاجیکستان 140
شکل (4–52): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 2/6 درجه ریشتری 2011 ایران 141
شکل (4–53): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 1/6 درجه ریشتری 2011 قرقیزستان 142
شکل (4–54): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 1/7 درجه ریشتری 2011 ترکیه 143
شکل (4–55): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 0/6 درجه ریشتری 2012 ترکیه 144
شکل (4–56): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 4/6 درجه ریشتری 2012 ایران 145
شکل (4–57): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 4/6 درجه ریشتری 2013 ایران 146
شکل (4–58): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 8/7 درجه ریشتری 2013 ایران 147
شکل (4–59): سری زمانی نرخ بارش و شارگرمای نهان سطحی زلزله 1/6 درجه ریشتری 2013 ایران 148
شکل (4–60): زنجیره فعل و انفعالات ناشی از تنش‌های لیتوسفری و پدیده‌های ناهنجار اتمسفری قبل از رخداد زلزله‌های بزرگ خاورمیانه 156
شکل (4–61): زلزله‌های بالای 3 درجه ریشتر خاورمیانه به همراه سه خوشه از زلزله‌های انبوهه جنوب ایران در ماه‌های آوریل و مه 2013 160
شکل (4–62): سه خوشه از زمین‌لرزه‌های انبوهه جنوب ایران (1) بوشهر، (2) سراوان و (3) انگهران به همراه زلزله‌های بزرگ بالای 6 درجه ریشتر (ستاره) در ماه‌های آوریل و مه 2013 161
شکل (4–63): ناهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل در ترازهای a. 500 هکتوپاسکال و b. 300 هکتوپاسکال برای میانگین روزهای ماه آوریل 2013 165
شکل (4–64): میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای 500 و 300 هکتوپاسکال برای 5 تا 9 آوریل 2013 168
شکل (4–65): ناهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای 500 و 300 هکتوپاسکال برای 5 تا 9 آوریل 2013 169
شکل (4–66): متوسط و ناهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل در سطح 500 هکتوپاسکال برای روزهای 6 و 7 آوریل 170
شکل (4–67): ناهنجاری دمای هوا و شاخص امگا در سطح 500 هکتوپاسکال برای روزهای 6 و 7 آوریل 171
شکل (4–68): میزان متوسط نرخ بارش و شار گرمای نهان سطحی برای روزهای 6 و 7 آوریل 172
شکل (4–69): متوسط و ناهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل در سطح 500 هکتوپاسکال برای روزهای 7 و 8 آوریل 173
شکل (4–70): ناهنجاری دمای هوا و شاخص امگا در سطح 500 هکتوپاسکال برای روزهای 7 و 8 آوریل 174
شکل (4–71): میزان متوسط نرخ بارش و شار گرمای نهان سطحی برای روزهای 7 و 8 آوریل 175
شکل (4–72): متوسط و ناهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل در سطح 500 هکتوپاسکال برای روزهای 8 و 9 آوریل 176
شکل (4–73): ناهنجاری دمای هوا و شاخص امگا در سطح 500 هکتوپاسکال برای روزهای 8 و 9 آوریل 177
شکل (4–74): میزان متوسط نرخ بارش و شار گرمای نهان سطحی برای روزهای 8 و 9 آوریل 178
عنوان شکل صفحه

شکل (4–75): سری زمانی نرخ بارش برای ماه‌های آوریل و مه 2013 به همراه فراوانی روزانه زلزله‌های بالای 3 درجه ریشتر در محل کانون‌های سطحی سه زلزله بزرگ a. بوشهر، b. سراوان و c. انگهران 180
شکل (4–76): سری زمانی شار گرمای نهان سطحی برای ماه‌های آوریل و مه 2013 به همراه فراوانی روز
انه زلزله‌های بالای 3 درجه ریشتر در محل کانون‌های سطحی سه زلزله بزرگ بزرگ a. بوشهر، b. سراوان و c. انگهران 181
شکل (4–77): زنجیره فعل و انفعالات ناشی از بلاکینگ اتمسفری و تنش‌های لیتوسفری قبل از رخداد زلزله‌های بزرگ خاورمیانه 187
شکل (4–78): مدل مفهومی اقلیمی همپیوندی اتمسفری– لیتوسفری– اتمسفری برای پیش‌بین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *