پایان نامه با کلید واژگان ادراک کنترل، همسانی درونی، شاخص آماری

رفتار، نیست، بلکه تابع این است، که آیا خود شخص نوعی رابطه علی، بین رفتار خود و پاداش ارائه شده ادراک می‌کند یا خیر. مقصود از کنترل درونی این است که شخص رویداد خاص را، ناشی از رفتار، یا ویژگیهای نسبتاً‌ پایدار خود می داند، از سوی دیگر، کنترل بیرونی بدین معنی است، که شخص نوعی تقویت مثبت و یا منفی، که به دنبال رفتار خاصی آمده است را، معلول رفتار خود ندانسته، بلکه آن را نتیجه تصادف و اتفاق تلقی می‌کند و یا آن را به نفوذ افراد قدرتمند نسبت می‌دهد و با پیش کشیدن عوامل محیطی، امکان پیش بینی آن را نفی می‌کند. شیوه نمره‌گذاری آزمون منبع کنترل راتر بدین شرح است که این مقیاس دارای 29 ماده است، که هر ماده دارای دو گزینه می‌باشد. 6 ماده ‌آن (1ـ 8ـ 14ـ 19ـ 24ـ27) خنثی می‌باشند، که برای مشخص نشدن هدف آزمون، برای آزمودنی، در بین ماده‌های دیگر آزمون قرار داده شده‌اند. در 23 ماده دیگر، هر ماده دارای دو جمله، به صورت (الف) و (ب) می‌باشد، که (الف) صفر، و (ب) 1 نمره دارد، و (الف) مقیاس کنترل درونی و (ب) مقیاس کنترل بیرونی می باشد. نمره‌گذاری این آزمون، با شمارش23 ماده ای که در قسمت (ب) علامت خورده اند، انجام می گیرد، که نمره 9 یا بالاتر، نشانه منبع کنترل بیرونی می‌باشد.
پایایی
متوسط ضریب پایایی پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر، که با روش های دو نیمه کردن و کودر- ریچاردسون95، محاسبه شده، در بسیاری از پژوهش ها، بیشتر از 7/0 بوده است. آناستازی، در کتاب روان آزمایی خود، میزان متوسط ضریب پایایی آزمون منبع کنترل راتر را، که با روشهای دو نیمه کردن ‌و کودر- ریچاردسون، محاسبه شده را، در فاصله زمانی یک تا د ماه نیز، در حدود 70/0 می‌باشد. در مطالعات گسترده ای، پایایی مقیاس راتر، به روش بازآزمایی، با توجه به تابع فاصله ‌زمانی بازآزمایی، شرایط اجرای آزمون و نوع گروه مورد آزمایش، محاسبه گردیده است که از جمله می‌توان به مطالعات خود راتر، اشاره کرد، وی میزان پایایی را با روش بازآزمایی، بین 40/0 تا 83/0 گزارش کرده است.
در جدول 3-3 ضرایب پایایی پژوهش حاضر، با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن بروان و گاتمن محاسبه گردیده است.
جدول 3-3- ضرایب پایایی پرسشنامهی ادراک کنترل راتر در پژوهش حاضر
شاخص آماری

مقیاس/خرده مقیاس
آلفای کرونباخ

تنصیف

اسپیرمن- براون
گاتمن
کل پرسشنامه ادراک کنترل راتر
93/0
88/0
85/0
بازشناسی تحصیلی
72/0
79/0
74/0
بازشناسی اجتماعی
82/0
80/0
77/0
عاطفه و محبت
73/0
78/0
81/0
سلطه گری و برتری طلبی
71/0
75/0
72/0
اجتماعی و سیاسی
79/0
73/0
87/0
فلسفه زندگی
76/0
75/0
80/0

همان طور که در جدول 3-3 مشاهده می شود، ضرایب پایایی، با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ادراک کنترل راتر 93/0 و برای خرده مقیاسهای بازشناسی تحصیلی، بازشناسی اجتماعی، عاطفه و محبت، سلطه گری و برتری طلبی، اجتماعی و سیاسی و فلسفه زندگی به ترتیب 72/0، 82/0، 73/0 71/0، 79/0 و 76/0 به دست آمده است. همچنین ضرایب پایایی به روش تنصیف (اسپیرمن- براون و گاتمن) برای کل پرسشنامه ادراک کنترل 88/0 و 85/0 و برای خرده مقیاس بازشناسی تحصیلی به ترتیب 79/0 و 74/0؛ برای خرده مقیاس بازشناسی اجتماعی به ترتیب 80/0 و 77/0؛ برای خرده مقیاس عاطفه و محبت به ترتیب 78/0 و 81/0؛ برای خرده مقیاس سلطه گری و برتری طلبی به ترتیب 75/0 و 72/0، برای خرده مقیاس اجتماعی و سیاسی به ترتیب 73/0 و 87/0 و خرده مقیاس فلسفه زندگی به ترتیب 75/0 و 80/0 به دست آمده است، که نشاندهندهی همسانی درونی قابل قبول پرسشنامه فوق است.
روایی
همچنین روایی پرسشنامه منبع کنترل راتر بدین شرح است که در تحقیقات مختلفی که جهت سنجش روایی سازه‌ آزمون های مختلف منبع کنترل، انجام گرفته است، از مقیاس منبع کنترل راتر، به عنوان آزمون ملاک، استفاده شده است. برای مثال در تحقیقی که توسط نوویکی96 ـ استریکلند97 (‌به نقل از ورناصری، 1375) در سال 1973،‌ روی دو نمونه از دانشجویان انجام داد، مقیاس راتر، با مقیاس نوویکی ـ استریکلند، مورد ارزیابی همبستگی قرار گرفت، که در نمونه 46 نفری، در سطح معنی داری 01/0، ضریب همبستگی 31/0 به دست آمد و در نمونه دیگر که 76 نفر بودند، در همان سطح معنی داری 01/0، ضریب همبستگی 31/0 به دست آمد و در نمونه دیگر که 76 نفر بوند، در همان سطح معنی داری 01/0، ضریب همبستگی 61/0 حاصل شد. روایی منبع کنترل راتر، توسط جیمز98، مورد بررسی قرار گرفت و او در تحقیقات متعدد خود، به این نتیجه رسید که منبع کنترل راتر دارای روایی می‌باشد. همچنین در تحق