پایان نامه با کلید واژگان ادراک شایستگی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند، عملکرد تحصیلی

Abstract glowing polygonal head background with neurons. Artificial intelligence and network concept. 3D Rendering

آموز با نمره علوم و معدل کل وی رابطه ای منفی و معنی دار مشاهده شد بین مکان کنترل دانش آموز و نمره ریاضی او رابطه ای مشاهده نشد. نتایج به دست آمده در چارچوبهای نظری مورد بحث قرار گرفته است
پیشینه خارجی تحقیق
یافته های الزیدیین و همکاران (2010). و کومار87 و همکاران (2008) نشان داد که سطح استفاده معلمان از فناوری برای اهداف آموزشی؛ پایین، ولی نگرش آنان در این رابطه، مثبت است، اما بین نگرش معلمان و سطح کاربرد فناوری در تدریس، همبستگی مثبت وجود دارد.
هوپز (2009) در مطالعه خود تحت عنوان “تأثیر ادراک شایستگی دانش آموزان دوره متوسطه دوره اول به روش مطالعه کیفی و کمی” به این نتیجه رسیده است که دانش آموزانی که از ادراک شایستگی بالاتری برخوردار بوده اند از عملکرد تحصیلی بالاتری نیز برخوردارند و در یادگیری دروس بیشتر درگیر می‏شوند و همچنین دانش آموزانی که دارای عملکرد تحصیلی خوبی در گذشته می باشند بهتر از دیگر دانش آموزان عمل می کنند و به توانایی های خود بیشتر باور دارند.
یعقوب، موحد نور88 و آزمان89 (2005) فعالیت های یاددهی و یادگیری در مدارس هوشمند مالزی را مورد مطالعه قرار داده و میزان آمادگی معلمان و دانش آموزان برای یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی در محیط مدرسه هوشمند را بررسی کردند. آن ها داده های تحقیق خود را از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری نمودند. همچنین نتایج نشان داده است که معلمان آمادگی لازم را داشته و نسبت به نقش جدید خود در محیط آموزشی پویا، نظر مساعدی دارند ولی این در حالی می باشد که اکثر افراد آمادگی لازم برای کاربرد تکنولوژی در راستای اهداف مدارس هوشمند را ندارند (یعقوب، موحد نور و آزمان، 2005).
هینه90 و همکاران (2003) در مطالعه خود تحت عنوان “منبع کنترل و عزت نفس دانش آموزان” به این نتیجه رسیده اند که درونی کردن مسائل نقش مهمی به عنوان تعدیل کننده استرس در کودکان محروم از والدین دارد. کودکانی که مسائل را درونی می کنند بهتر با استرس و مسائل پس از مرگ والدین کنار می آیند که این خود نشان می دهد که دانش آموزانی که دارای منبع کنترل درونی باشند، از مدیریت فردی و عملکرد بهتری برخوردار می باشند.

ازولین91 و استنستروم92 (2003) نیز در مطالعه خود تحت عنوان “منبع کنترل دانش افراد سوئیسی” به این نتیجه رسیده است که افرادی که دارای مرکز کنترل درونی هستند نسبت به افرادی که مرکز کنترلشان بر مبنای شانس یا قدرت دیگران است دارای اعتماد به نفس بالاتری هستند.
بویل93 و نیکول94 (2003) در مطالعه خود تحت عنوان “استفاده از سیستم ارتباط کلاسی برای حمایت از روابط دانش آموزان” به این نتیجه رسیده اند که روش بحث و گفتگو در کلاس نسبت به کلاس های سخنرانی در کمک به دانش آموزان در کسب مفاهیم پایه و اساسی مؤثر است و باعث می شود که دانش آموزان به صورت فعالتری در یادگیری مشارکت داشته باشند و همچنین وقت بیشتری را برای مسائل صرف کنند و از عملکرد تحصیلی بالاتری برخوردار باشند

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه
پژوهش را میتوان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوال‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مسالهای قلمداد شده است. در این فصل روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، ابزار سنجش، روایی و پایایی پرسشنامه، روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه و روشهای آماری که در انجام این پژوهش بکارگرفته شدهاند، مورد بررسی قرار میگیرد.
روش پژوهش
روش این پژوهش علی– مقایسهای میباشد، که با نامهای متعددی چون پس رویدادی، معطوف به گذشته و علی پس از وقوع نامیده می شود در این نوع پژوهش متغیر مستقل قبلاً اتفاق افتاده، محقق سعی دارد با مطالعه ای گذشته نگر به جستجوی روابط و علل وقوع پدیده ها بپردازد بنابراین، در این پژوهش محقق بر متغیرهای مستقل کنترل مستقیم ندارد و نمی تواند به صورت تصادفی افراد نمونه را به گروههای آزمایش و کنترل تقسیم کند(خوی نژاد، 1390).
روش این پژوهش از نوع علی _ مقایسه ای می باشد، که به بررسی مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی شهر بندر امام خمینی (ره) میپردازد، بدین‌صورت که پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی تفاوت بین متغیرهایی است که از قبل وجود داشته‌اند.
جامعه آماری
جامعه آماری، عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و همکاران، 1388). جامعه آماری این پژوهش را تمام دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده اند، تشکیل می دهند.
روش نمونهگیری
در این پژوهش، نمونه گیری در دو مرحله، یکبار جهت تبیین روایی و پایایی پرسش نامه ها و بار دیگر برای آزمون فرضیه ها انجام گرفت.
الف- نمونه گیری برای تبیین روایی و پایایی پرسش نامه
روش نمونه گیری برای تبیین روایی و پایایی پرسش نامه های این پژوهش به این ترتیب بود که، به علت اینکه در منطقه ی بندر امام خمینی (ره) فقط یک ناحیه آموزش و پرورش با 3 مدرسه متوسطه هوشمند و 24 مدرسه متوسطه عادی وجود داشت بنابراین، برای نمونه گیری 3 مدرسه هوشمند به صورت سرشماری و 3 مدرسه عادی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس از بین دانش
آموزان پایه های هفتم و نهم مدرسه های هوشمند 90 نفر (45 نفر هفتم و 45 نفر نهم) و از بین دانش آموزان مدرسه های عادی 90 نفر(45 نفر هفتم و 45 نفر نهم) نمونه ای به حجم 180 نفر به روش نمونه گیری مرحله ای انتخاب شدند(90 نفر مدرسه عادی و 90 نفر مدرسه هوشمند).
بنابراین، برای انتخاب نمونه جهت تبیین روایی و پایایی ابزار، ابتدا 3 مدرسه هوشمند به صورت سرشماری و 3 مدرسه عادی به صورت تصادفی انتخاب شده، سپس 180 دانش آموز(90 نفر مدرسه عادی و 90 نفر مدرسه هوشمند) به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. پس از آن، پرسش نامه های ادراک کنترل و ادراک شایستگی جهت تکمیل، به آنان ارائه شد.
ب- نمونه گیری برای آزمون فرضیه ها
نمونهگیری این بخش از پژوهش شامل 180 دانش آموز دختر متوسطه دوره اول در سال تحصیلی 93-1392 بود، که با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. روش نمونه گیری جهت آزمون فرضیه ها این پژوهش به این ترتیب بود که با توجه به اینکه فقط یک ناحیه آموزش و پرورش با 24 مدرسه عادی و 3 مدرسه هوشمند در منطقه بندر امام خمینی(ره) وجود داشت، بنابراین برای نمونه گیری 3 مدرسه هوشمند به صورت سرشماری و 3 مدرسه عادی به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر مدرسه به صورت تصادفی مرحله ای 30 دانش آموز(15 نفر هفتم و 15 نفر نهم) انتخاب شدند، یعنی از بین دانش آموزان پایه های هفتم و نهم مدارس عادی 90 نفر(45 نفر هقتم و 45 نفر نهم) و از بین دانش آموزان پایه های هفتم و نهم مدارس هوشمند90 نفر (45 نفر هقتم و 45 نفر نهم) نمونه ای به حجم 180 نفر انتخاب شدند.
بنابر این برای آزمون فرضیه ها، تعداد 180 دانش آموز از بین 3 مدرسه هوشمند و 3 مدرسه عادی انتخاب شدند.

ابزارهای پژوهش
در این پژوهش از سه نوع ابزار برای سنجش متغیرها استفاده شد.
1- پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر
2- پرسشنامه ادراک کنترل راتر
3- کارنامه تحصیلی دانش آموزان جهت سنجش عملکرد تحصیلی آنان.
پرسشنامه ادراک شایستگی
منظور از ادراک شایستگی دانش آموزان نمره ای است که دانش آموزان از مقیاس ادراک شایستگی هارتر برای کودکان (1988) به دست می آورند. این مقیاس دارای 17 ماده است و شایستگی ادراک شده کودک را در سه حوزه شناختی، اجتماعی فیزیکی ارزیابی می کند. ادراک شایستگی شناختی با 6 ماده، ادراک شایستگی جسمانی (فیزیکی) با 5 ماده و ادراک شایستگی اجتماعی با 6 ماده مورد سنجش قرار می گیرد. ادراک شایستگی کلی (خودارزشمندی کلی) نیز حاصل جمع سه ادراک شناختی، اجتماعی و جسمانی است. ماده های این مقیاس دارای دو گزینه متضاد است.
نمره گذاری این مقیاس بر مبنای لیکرت چهار درجه ای صورت می گیرد. نمره یک کمترین شایستگی ادراک شده و نمره چهار بالاترین شایستگی ادراک شده را مشخص می کند. نتایج چهار نوع شایستگی به صورت جداگانه بررسی می شوند.
ادراک شایستگی شناختی قضاوت کلی فرد و ارزش گذاری در مورد خود و آگاهی از ویژگی های شخصی است. ادراک شایستگی اجتماعی آگاهی فرد از نوع روابط و تعامل خود با دیگران و ادراک شایستگی جسمانی اعتقاد شخصی فرد در مورد شایستگی انجام کار است.خودارزشمندی کلی نیز به عنوان قضاوت کلی و ارزش گذاری فرد در مورد توانایی ها و ظرفیت های خود تعریف شده است(شهیم، 2004).
پایایی
در پژوهشی که توسط شفیع پور مطلق و همکاران(1390) صورت پذیرفته بود، نیز اعتبار مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 93/0 و برای عوامل شناختی، اجتماعی و فیزیکی به ترتیب 9/0، 89/0 و 94/0 به دست آمد. ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 91/0 و برای عوامل شناختی، جسمانی و اجتماعی به ترتیب 89/0، 81/0 و 74/0 گزارش شده است (شهیم، 2004). در پژوهش حاضر ضریب پایایی از طریق دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون وگاتمن بدست آمد که در جدول 1-3 گزارش شده است.

جدول 3-1- ضرایب پایایی پرسشنامهی ادراک شایستگی هارتر در پژوهش حاضر
شاخص آماری

مقیاس/خرده مقیاس
آلفای کرونباخ

تنصیف

اسپیرمن- براون
گاتمن
کل پرسشنامه ادراک شایستگی
96/0
82/0
81/0
بعد شناختی
76/0
79/0
72/0
بعد جسمانی
82/0
78/0
85/0
بعد اجتماعی
77/0
71/0
74/0
همان طور که در جدول 1-3 مشاهده می شود، ضرایب پایایی، با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ادراک شایستگی 96/0 و برای خرده مقیاسهای شناختی، جسمانی و اجتماعی به ترتیب 76/0، 82/0 و 77/0 به دست آمده است. همچنین ضرایب پایایی به روش تنصیف (اسپیرمن- براون و گاتمن) برای کل پرسشنامه ادراک شایستگی 82/0 و 81/0 و برای خرده مقیاس شناختی به ترتیب 79/0 و 72/0 ؛ برای خرده مقیاس جسمانی به ترتیب 78/0 و 85/0 و خرده مقیاس اجتماعی به ترتیب 71/0 و 74/0 به دست آمده است، که نشاندهندهی پایایی قابل قبول پرسشنامه فوق است.
روایی
روایی مقیاس از طریق تحلیل عاملی منجر به استخراج عوامل شناختی، اجتماعی، جسمانی و کلی به ترتیب با بار عاملی 67/0، 61/0، 64/0 و 50/0 شد. همچنین همبستگی درونی عوامل در دامنه 50/0 تا 26/0 گزارش شده است (شهیم، 2004). در پژوهش حاضر نیز تعیین روایی از طریق روایی سازه محاسبه گردیده است.
همان طور که در جدول 2-3 مشاهده می شود همبستگی خرده مقیاسهای آزمون ادراک شایستگی با نمره کل آزمون محاسبه گردیده است.
جدول 2-3 همبستگی خرده مقیاس های آزمون ادراک شایستگی با نمره کل مقیاس
مقیاس
همبستگی
سطح معنی داری
کل پرسشنامه ادراک شایستگی
86/0
001
/0
بعد شناختی
78/0
001/0
بعد جسمانی
80/0
001/0
بعد اجتماعی
83/0
001/0

پرسشنامه ادراک کنترل
منظور از ادراک کنترل دانش آموزان نمره ای است که دانش آموزان از پرسشنامه ادراک کنترل راتر (1966) به دست می آورند. این پرسشنامه توسط راتر، در سال 1966، برای ارزیابی انتظارات تعمیم یافته فرد، در زمینه کنترل درونی یا بیرونی تقویت (ادراک کنترل) تهیه گردیده است، در ساختن این وسیله‌ اندازه‌گیری، از نظریه یادگیری اجتماعی، به عنوان چهارچوب نظری استفاده شده است . این پرسشنامه ، به شش خرده طبقه، تقسیم می‌شود: 1ـ بازشناسی تحصیلی 2ـ بازشناسی اجتماعی 3ـ عاطفه و محبت 4ـ سلطه گری و برتری طلبی 5ـ اجتماعی و سیاسی 6ـ فلسفه زندگی.
راتر (1966) در توضیح کاربرد این پرسشنامه می‌گوید: اثر تقویت خاصی که به دنبال رفتار خاصی آمده، صرفاً‌ تابع فرآیند راسخ شدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *