پایان نامه با کلید واژه های کاربردپذیری

چک لیست ارزیابی مکاشفه ای ۶۳

فصل نخست:
مقدمه

فصل ۱- مقدمه
۱-۱- تاریخچه تعامل انسان با کامپیوتر:
تحقیقات در زمینه تعامل انسان و کامپیوتر باعث ایجاد تغییرات اساسی در دنیای کامپیوتر شده است. تعامل انسان با کامپیوتر مطالعه و تحقیق در زمینه کاربردپذیری۱ است و بیشتر در مورد درک و تولید نرم‌افزارها و دیگر تکنولوژی‌هایی