پایان نامه با کلید واژه های زبیری، پنداشت، الموفقیات، قریش))

اطلاع خوانندگان قسمتی از آن در زیر آورده شده است.
۱- شیخ صدوق پیشوای محدثان شیعه از معلی بن محمد روایت می کند که چون ز بیربن بکار زبیری مولف کتاب
“انساب قریش)) و در الموفقیات کشته شد، امام حسن عسگری فرمود: زبیری می پنداشت که مرا خواهند کشت و خود می ماند ، و من فرزندی نخواهم داشت، ولی او دید که خود به قتل رسید و خداوند