پایان نامه با موضوع distribution).، ، ،

کالا
نمایندگی های فروش ، توزیع کننده محصولات شرکت بوده که باید انگیزه هایی را جهت فروش بیشتر در نمایندگان فروش ایجاد کرد.
۲- صادرات مستقیم توسط توزیع کنندگان ( distribution). در صورتی که شرکت به طور مستقیم نتواند نسبت به تاسیس نماینده فروش اقدام کند ، از طریق سایر توزیع کنندگان با پرداخت کمیسیون و درصد فروش به صادرات می پردازد.