پایان نامه با موضوع نقص توجه و بیش فعالی، بیش فعالی، اختلال نقص توجه، رگرسیون لجستیک

۲۰۰۰ ، بررسی آتی برای اختلال نقص توجه و بیش فعالی در سال ۲۰۰۶ صورت گرفت (در سنین ۶ تا ۱۹ سالگی). آنالیز رگرسیون لجستیک برای تست فرضیه استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که به صورت پلکانی odds ratio استفاده از دارو برای اختلال نقص توجه و بیش فعالی با درجه نارسی افزایش می یابد؛ از ۱/۲ برای ۲۳ هفته تا ۲۸ هفته جنینی، تا