پایان نامه با موضوع مصرف کنندگان

استفاده از آژانس های فروشنده محصولات غیر رقیب
– تبلیغات
معیارهای انتخاب یک نماینده فروش ( selection criteria for a suitable agent) :
– توانایی مالی نماینده فروش
– ارتباط نماینده فروش با مصرف کنندگان
– ماهیت و اندازه تعهد و مسئولیت آژانس در مقابل سایر شرکت ها
– تعهد ، امکانات ، تسهیلات و تجهیزات آنها در فروش