پایان نامه با موضوع فعالیت های اقتصادی، بازاریابی

بازاریابی را با رهبری فروش ، تماس مکرر با خریداران و ارائه خدمات بعد از فروش بهبود بخشد.( حسینی ۱۳۸۹)

درک مفهوم خدمات
نقش خدمات در اقتصاد
خدمات درست در کانون فعالیت های اقتصادی هر جامعه ای قرار گرفته اند. دروتی ریدل (Dorothy riddle) هنگام تحریر مطلبی درباره نقش بخش خدمات در توسعه جهان ، یک مدل اقتصادی ابداع و طراحی