پایان نامه با موضوع فروش خدمات

قرارداد مدیریت همان فروش خدمات مدیریتی به طور مستقیم به خارج از کشور است . این نوع از قراردادها شامل تامین بخشی از کالا و تجهیزات و به ویژه دانش فنی مدیریت است . خدمات مدیریت بخش عمده ای از قراردادهای فرانشیز را شامل می شود.
۴- فرانشیز( franchising).فرانشیز وسیله ای برای فروش کالا با عناصر خدمتی بسیار بالا است ، در این روش شرکت