پایان نامه با موضوع عوامل دموگرافیک، بیش فعالی

نارسی و اختلال بیش فعالی به همدیگر وابستگی دارند (۱۱).
نقد پژوهش: هرچند این مطالعه از حجم نمونه مناسبی برای بررسی ارتباط بین سابقه نارسی و بروز اختلالات عصب شناختی برخوردار است، ولی صرف نظر از عوامل مداخله گری مثل تعداد روزهای بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و عوامل دموگرافیکی مانند میزان تحصیلات مادر و نداشتن کرایتریای