می 11, 2021

پایان نامه ارشد رایگان درباره ابزار پژوهش

یعنی52 بیانگر رضایت بسیار بالا، و حداقل نمره یعنی صفر(0) بیانگر رضایت بسیار پایین مشتریان می‌باشد.

3-5- اعتبار یا روایی تحقیق
مراد از روایی آن است که ابزار اندازهگیری برای هدف مورد نظر یعنی اندازهگیری متغیر تحقیق از کارایی لازم برخوردار باشد. به عبارت دیگر، روایی مستلزم آن است که ابزار پژوهش همان متغیری را اندازهگیری کند که پژوهشگر قصد اندازهگیری آن را دارد (صفرزاده، 1385، 235).
موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نامناسب یا ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد. سنجش روایی انواع گوناگونی دارد. روایی محتوا یک آزمون معمولا توسط افراد متخصص در مورد موضوع مورد مطالعه تعیین میشود (سرمد و دیگران، 1381، 171).
به منظور سنجش روایی علی رغم آن که پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق استاندارد می باشند و در بسیاری از تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته اند، ولی به منظور حصول اطمینان از روایی آن با توجه به ویژگی های اجتماعی و فرهنگی کشورمان پرسشنامه هارا در اختیار اساتید و کارشناسان ذیربط قرار گرفت و پس از اظهار نظر ایشان پرسشنامه نهایی تنظیم و توزیع گردید.

3-6- پایایی/ قابلیت اعتماد
مقصود از پایائی، میزان اعتبار یا اعتمادپذیری ابزار جمعآوری دادههاست. یعنی اگر ابزار اندازهگیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای تعیین اعتبار اندازهگیری به روشهای مختلفی از جمله اجرای دوباره، روش موازی، روش تصنیف و روش آلفای کروبناخ میتوان اشاره نمود.
در این تحقیق جهت پایایی پرسشنامهها از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت و سپس از روش آلفای کرون باخ استفاده گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس نمره های هر یک از سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. فرمول آن عبارت است از :

که در آن:
J = تعداد زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه یا آزمون
= واریانس سوال i اُم پرسشنامه یا آزمون
= واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
می باشد را محاسبه کرد.

3-7- بررسی اعتبار پرسشنامه
در صورتی که مقدار آلفای کرونباخ از 7/0 بیشتر باشد می توان گفت سوالات پرسشنامه مزبور از اعتبار کافی برخوردار است و هماهنگی سوالات یکسان می باشد.

تعداد نمونه
تعداد سوالات
مقدار الفای کرونباخ
20
19
0.88
جدول (3-2): مقدار کرونباخ برای پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

تعداد نمونه
تعداد سوالات
مقدار الفای کرونباخ
20
22
0.883
جدول (3-3): مقدار کرونباخ برای پایایی پرسشنامه رضایت مشتری

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد وبا استفاده از ابزارهای مناسب ،داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع‌آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، داده‌های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه وتحلیل نماید و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده‌اند، در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آن‌ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه‌حلی) برای پرسشی که تحقیق تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود، بیابد (خاکی،1378، 304).
برای تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده در این پژوهش از نرم افزارSPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. روش تجزیه و تحلیل بدین صورت است که ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف KS نرمال بودن توزیع جامعه تعیین می‌شود در صورت نرمال بودن از آزمون‌های پارامتریک و در صورت نرمال نبودن از آزمون‌های غیر پارامتریک استفاده خواهد شد.
آزمون‌های آماری مورد استفاده در آمار استنباطی به شرح ذیل می‌باشند:
از آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین مولفه‌ها و در نهایت از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی مولفه‌های مورد نظر و میزان اثرگذاری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته با به کار گیری از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد .همچنین از آزمون کرونباخ به منظور تعیین قابلیت اعتماد ( پایایی) استفاده خواهد شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-آمار توصیفی :
در این نوع تجزیه و تحلیل ، پژوهشگر داده‌های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی می کند. درسطح توصیفی از شاخص‌های فراوانی( فراوانی، درصد فراوانی و … ) و نمودار دایره‌ای و ستونی استفاده شده است.
در این قسمت جداول آماری و نمودار مربوط به جنسیت، سن، سطح تحصیلات، سابقه کار و سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند.

بخش اول : پرسشنامه رضایت مشتری

4-1-1- تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت
جدول (4-1) : بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فر
اوانی
مرد
204
53.1
زن
180
46.9
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-1 مشاهده می شود، 204 نفر (53.1%) از افراد نمونه مرد و 180 نفر (46.9%) زن می باشند. با توجه به جدول مشاهده می شود بیشترین فراوانی مربوط به جنسیت مذکر است.

نمودار (4-1) : بررسی درصد متغیر جنسیت

4-1-2- تفکیک نمونه بر حسب متغیر وضعیت تاهل
جدول (4-2) : بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد فراوانی
مجرد
176
45.8
متاهل
208
54.2
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-2 مشاهده می‌شود، 176 نفر (45.8%) از افراد نمونه مجرد و 208 نفر (54.2%) متاهل می‌باشند. با توجه به جدول مشاهده می‌شود بیشترین فراوانی مربوط به افراد متاهل است.

نمودار (4-2): بررسی درصد متغیر وضعیت تاهل

4-1-3- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن

جدول (4-3) : بررسی توزیع فراوانی متغیر سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
15-30 سال
108
28.1
30-40 سال
172
44.8
40-50 سال
93
24.2
50 سال به بالا
11
2.9
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-3 مشاهده می‌شود، 108 نفر (28.1%) از افراد نمونه در رده سنی 15-30 سال هستند، 172 نفر (44.8%) از افراد نمونه در رده سنی 30-40 سال ، 93 نفر (24.2%) از افراد نمونه در رده سنی 40-50 سال و 11 نفر (2.9%) از افراد نمونه در رده سنی 50 سال به بالا هستند. با توجه به جدول مشاهده می‌شود، بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی 30-40 سال است و کمترین فراوانی مربوط به رده 50 سال به بالا می‌باشد.

نمودار (4-3) : بررسی درصد متغیر سن

4-1-4- تفکیک نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات

جدول (4-4) : بررسی توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم و پایین‌تر
62
16.1
فوق دیپلم
98
25.5
لیسانس
152
39.6
فوق لیسانس و بالاتر
72
18.8
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-4 مشاهده می‌شود، 62 نفر (16.1%) از افراد نمونه دارای تحصیلات دیپلم هستند، 98 نفر (25.5%) فوق دیپلم، 152 نفر (39.6%) لیسانس، 72 نفر (18.8%) از افراد نمونه دارای تحصیلات فوق لیسانس می‌باشند. با توجه به جدول مشاهده می‌شود، بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلات لیسانس است و کمترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلات دیپلم و پایین‌تر می‌باشد

نمودار (4-4) : بررسی درصد متغیر میزان تحصیلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *