پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد، عملکرد سازمان، بهبود عملکرد

اطلاعاتی مدیران در عصر کنونی است تا آنها بتوانند با این اطلاعات نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و در جهت ارتقاء نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خود گام بردارند و در نهایت از نتایج ارزیابی؛ برای الگو برداری از بهترین ها در محیط داخلی و خارجی استفاده نموده و وضعیت سازمان را بهبود دهند. در چند دهه گذشته؛ از روش ها ی گوناگو نی بر ای طرح ر یزی محتوای برنامه های ارزیابی عملکرد و اجر ای آنها استفاده شده است. مطالعات وسیعی نیز در زمینه اثر بخشی هر یک از روش ها انجام شده و اصلاحات لازم نسبت به آنها به عمل آمده است. از جمله مهترین مسائل در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد، تعیین معیارهای صحیح ارزیابی می باشد.بررسی های صورت گرفته بر روی سازمان های مختلف در دهه اخیر نشان می دهد که ارزیابی عملکرد به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت به شمار می رود، با این حال بسیاری از سازمان ها فرایندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد خود ایجاد نکرده و به کار نگرفته اند.

2-1-2- عملکرد
عملکرد به معنی نتایج و رفتارهاست. رفتارها از ایفاکننده نشات می گیرند و عملکرد را از مجرد به فعل تبدیل می کنند. رفتارها نه تنها وسیله ای برای دستیابی به نتایج، بلکه به نوبه خود نتیجه (خروجی) می باشند و می توانند جدا از نتایج؛ مورد قضاوت قرار گیرند. تعریف عملکرد؛ این نتیجه را می رساند که برای ارزیابی، هم ورودی ها (رفتارها) و هم خروجی ها (نتایج) باید مورد توجه قرار گیرند (ایمانی پور، 1385).
عملکرد سازمانی همیشه اثرات قابل توجهی را بر فعالیتهای شرکتها داشته است. در نتیجه، راهها و ابزارهای اندازهگیری صحیح این عملکرد، زمینه مهم و رو به رشدی را در تحقیقات سازمانی و آکادمیک، به خود اختصاص داده است. در چند دهه گذشته از روش های گوناگونی برای طرحریزی محتوای برنامه های ارزیابی عملکرد و اجرای آنها استفاده شده است. مطالعات وسیعی نیز در زمینه اثربخشی هر یک از روش ها به عمل آمده و اصلاحات لازم نسبت به آنها انجام شده است. از جمله مهمترین مسائل در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد تعیین معیارهای صحیح ارزیابی میباشد.
از سوی دیگر یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت برنامه های ارزیابی، به روش های اندازه گیری و سنجش ارزیابی و استفاده از شیوه های ذهنی ارزیابی کننده گان بازمی گردد. این امر تحت تاثیر جهت گیری های یک جانبه گرایشات نظری دخیل در طراحی نظام ارزیابی عملکرد بوده است. در این بین فنون ریاضی روش هایی هستند که اثرات ذهنی را کاسته و به شیوه های عینی متوسل می شوند و در اندازه گیری و سنجش، توانایی تجمیع گرایشات مختلف نظری را دارند. تحلیل پوششی داده ها یکی از فنون ریاضی ارزیابی عملکرد است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است (زارعشاهی، 1388).

2-1-3- ارزیابی
«ارزیابی، مقایسه ای است بین آنچه که وجود دارد و آنچه که کمال مطلوب است.
ارزیابی، تعیین ارزش چیزی برای منظوری معین و بر اساس معیاری مشخص است.
ارزیابی، سنجش و اندازه گیری کار و نتیجه به دست آمده از کار با مقایسه و شاخص های کمی و کیفی به طور دقیق است.
نکته حائز اهمیت این است که در موارد متعدد واژه های اندازه گیری و ارزیابی معادل با هم در نظر گرفته می شوند حال آنکه ارزیابی فراتر از اندازه گیری است و علاوه بر اینکه شامل اندازه گیری می شود، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری را نیز در بر می گیرد» (ایمانی پور، 1385).
در عصر کنونی تجولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر نموده است، بگونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، اهداف و استراتژی ها و مدیران و کارکنان را به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می نماید. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می گردد که پیامد آن کهولت و نهایتا مرگ سازمان است.

2-1-4- ارزیابی عملکرد
یکی از عوامل مؤثر و جدانشدنی مدیریت، ارزیابی عملکرد است که ضعف ها و تهدیدها، قوت ها و فرصت ها را برای بهبود و اصلاح روندها قطعی می سازد و با استفاده از ارزیابی است که می توان به شکاف بین عملکرد و هدف دست یافت. در مورد ارزیابی عملکرد تعاریف مختلفی ارائه شده که در ادامه برخی از آنها ارائه می گردد.
ارزیابی عملکرد؛ فرایندی است که همه سازمان ها باید آن را انجام دهند. آنها ممکن است این کار را به صورت کاملاً سیستماتیک و یا به صورت خیلی سریع، خاص و ویژه انجام دهند. ولی به هر حال شرکت ها برای بهبود، باید ارزیابی عملکرد را صورت بخشند (پارکر، 2000).
فرایند ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به سازمان این فرصت را می دهد که مشکلات را شناسایی کند و عمل صحیح را قبل از اینکه مشکلات بزرگ شوند، انجام دهد (کوینگ، 2000).
ارزیابی عملکرد عبارت است از فرایندی دائمی، که طی آن میزان تحقق اهداف؛ اندازه گیری می شود. در این اندازه گیری؛ کارایی و اثر بخشی منابع مورد استفاده و فرایندهای انجام کار، کیفیت محصولات (خروجی فرایندها ) و اجرای برنامه ها مورد بررسی قرار می گیرند (غلامی و نورعلیزاده، 1382).
ارزیابی عملکرد؛ فرایندی است که فعالیت های سازمان را به گونه ای اندازه گیری می کند تا سازمان در سایه بهبود فعالیت ها، هزینه ها را کا
هش داده و نحوه انجام عملیات در سازمان را بهبود بخشد، همچنین از مأموریت سازمان پشتیبانی نماید (شعری و جبل عاملی، 1384).
عملکرد را می توان نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات و اقدامات سازمان دانست که نشان دهنده میزان موفقیت سازمان و مجموعه دستاوردهای کسب شده می باشد. هیچ سازمانی نمی تواند چندان اثربخش باشد مگر آنکه برای آنچه می خواهد انجام دهد برنامه ای داشته باشد. ارزیابی عملکرد؛ این امکان را فراهم می سازد تا سازمانها به طور شفاف، نقاط قوت و زمینه های بهبود خود را شناسایی کرده و از این طریق فعالیت های برنامه ریزی بهبود را تدوین نمایند و از آن به عنوان ابزاری جهت نظارت بر پیشرفت و ترقی سازمان استفاده کنند.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت برنامه های ارزیابی، به روش های اندازهگیری و سنجش و استفاده از قضاوت های ذهنی ارزیابی کنندگان مربوط می گردد. این امر تحت تأثیر جهت گیری های یک جانبهی گرایشات نظری دخیل در طراحی نظام ارزیابی عملکرد بوده است (فضلی، 1381). دراین بین، فنون ریاضی؛ روش هایی هستند که اثرات ذهنی را کاسته و به شیوه های عینی متوسل می شوند و در اندازه گیری و سنجش، توانایی تجمیع گرایشات مختلف نظری را دارند .
مهرگان (1383) در کتاب خود؛ روش های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها را در دو حوزه روش های تحلیل نسبت و روش های مرزی مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس روش های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها را می توان به دو دسته روش های سنتی و روش های نوین تقسیم نمود. در روش های سنتی از نسبت های مالی مختلفی استفاده می شود، از این رو این روش ها به روش های تحلیل نسبتی یا غیر مرزی مشهورند. همان طور که در فصل اول گفته شد به دلیل ضعف روش های سنتی، محققان به روش های جدیدی روی آوردندکه به روش های تحلیل مرزی شهرت دارند. در مقایسه با روش های سنتی، روشهای مرزی ارزیابی عملکرد؛ به مدیران اجازه می دهد تا بهترین عملیات ممکن را تعیین کرده و به مقایسه عملکرد خود با آن بپردازند.

2-1-5- هدف از ارزیابی عملکرد
اهداف سیستم ارزیابی عملکرد عبارت است از:
کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره وری؛
شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها؛
بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات ومنابع انسانی در جهت اجرای برنامه های مصوب؛
ارتقا توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات و افزایش رقابت پذیری؛
اولویت بندی فرایندها به منظور بهبود عملکرد آنها.

2-1-6- معیارهای ارزیابی عملکرد
دست کم هفت معیار مجزا برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارند؛ هر چند این معیارها لزوما متمایز از یکدیگر نیستند. این معیارها عبارتند از: کارایی، اثربخشی، کیفیت، سود و سودآوری، بهره و بهره وری، کیفیت زندگی شغلی و در نهایت خلاقیت و نوآوری (ایمانی پور، 1385). در این بین، از نظر ساها1 (2000) عملکرد هر موسسه اغلب؛ بر حسب کارایی آن سازمان در استفاده از منابعش مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر این اساس، در این مطالعه؛ کارایی به عنوان معیار عملکرد سازمان انتخاب شده است.

2-1-7- مدیریت عملکرد
از دهه 80 میلادی؛ تغییر و حرکت ارزیابی عملکرد به سوی مدیریت عملکرد آغاز شده است. ارزیابی عملکرد به عنوان ابزار مدیریت عملکرد می تواند مبنای استواری برای تصمیم گیری در مورد مسائل مختلف سازمان باشد. مدیریت عملکرد وقتی بیشترین تاثیر را بر مجموعه خواهد داشت که اهداف آن به طور وسیع به پرسنل منتقل شود. به طور کلی می توان گفت مدیریت عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد کل سیستم و ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد و کار واقعی آنها؛ به دنبال بهبود و توسعه شایستگی های جدید افراد برای هماهنگی با فن آوری های مدرن و دنیای متحول است.
مدیریت عملکرد به مفهوم تحلیل اطلاعات؛ به منظور تصمیم گیری اثربخش و بهبود عملکرد سازمان می باشد. در این میان هر آنچه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رسیدن به اهداف متعالی سازمان نقش داشته باشد، با مدیریت عملکرد سروکار خواهد داشت. سنجش عملکرد می تواند اطلاعات مورد نیاز برای آشکار ساختن پیشرفت ها، انگیزه های پیشرفت و تشخیص و شناسایی مسائل و مشکلات را از سیستم گرفته و به تصمیم گیران سازمان ارائه کند.
آماراتونگا و بالدری (2002) نیز مدیریت عملکرد را اینگونه تعریف کرده اند: استفاده از اطلاعات بدست آمده از ارزیابی عملکرد؛ در راستای ایجاد تغییرات مثبت در فرهنگ، سیستم ها و فرایندهای سازمانی از طریق کمک به تعیین اهداف عملکردی، توزیع نتایج عملکرد برای تعقیب این اهداف، تخصیص منابع و آگاه کردن مدیران از این نکته که آیا باید برای رسیدن به این اهداف، سیاست یا برنامه خود را تغییر دهند یا خیر.
هدف اصلی به کارگیری یک سیستم مدیریت عملکرد تضمین این مورد است که سازمان و همه زیر سیستم هایش (شامل فرایندها، بخش ها، تیم های کاری، کارکنان و …) در یک حالت بهینه کار می کنند تا به نتایج مطلوب و موردنظر سازمان دست یابند. الگوی مدیریت عملکرد در شکل (2-1) نشان داده شده است.

شکل 2-1- اجزا مدیریت عملکرد

در این الگو 3 مرحله برای مدیریت عملکرد در نظر گرفته شده است.
الف- طرح ریزی عملکرد:
شامل تعیین اهداف عملکردی در سطوح مختلف، شناسایی فعالیت های لازم در راستای دستیابی به نتایج مورد انتظار و انجام سازماندهی مناسب با تجزیه و تحلیل شغل.

ب-
ارزیابی عملکرد:
به مجموعه اقدامات و فعالیت هایی اطلاق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف ها و شیوه های اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. به این ترتیب میزان پیشرفت در جهت کسب اهداف تعیین شده ارزیابی می شود.
ارزیابی عملکرد که منجر به آموزش مستمر می شود سطح بالایی از یادگیری را تضمین می کند و موجب انگیزش نیروی کار به میزان زیادی می گردد. این امر جوهره مدیریت عملکرد است.
ج-بهبود عملکرد:
بهبود عملکرد در سطح سازمانی به بهبود کل سازمان منجر می شود. بهبود سازمانی دانشی است که بر اساس علوم رفتاری و کاربردی پی ریزی شده و به مجموع و کل سازمان نظر دارد. در بهبود عملکرد در سطح سازمانی باید به طور سیستمی عمل شود و نگاهی همه جانبه به سازمان وجود داشته باشد.

2-1-8- مفهوم کارایی
کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید؛ نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. محاسبه کارای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *