پایان نامه ارشد درباره فزون کنشی، بازداری پاسخ، کارکردهای اجرایی، سطح معنادار

پیگیری بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی
منبع تغییرات
مقایسه‌ها
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری

توجه
زمان
پیش آزمون- پس‏آزمون
41710.87
1
41710.87
24.77
001/0

پس‏آزمون- پیگیری
9494.797
1
9494.797
12.06
001/0

پیش آزمون- پیگیری
1928.41
1
1928.41
12.6182
003/0

زمان*گروه
پیش آزمون- پس‏آزمون
2007.04
1
2007.04
1.192
28/0

پس‏آزمون- پیگیری
156.4996
1
156.4996
0.19
65/0

پیش آزمون- پیگیری
4942.043
1
4942.043
13.0589
002/0

خطا
پیش آزمون- پس‏آزمون
75749.77
45
1683.328

پس‏آزمون- پیگیری
35418.44
45
787.0764

پیش آزمون- پیگیری
135770.5
65
2088.777

جدول 4-30: مقایسه‌های دوگانه گروه‌های گروه‌های مهار تکانه و کارکردهای اجرایی در پیش آزمون، پس‏آزمون و پیگیری بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی
منبع تغییرات
مقایسه‌ها
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری

فزون کنشی
زمان
پیش آزمون- پس‏آزمون
41710.87
1
41710.87
24.77
001/0

پس‏آزمون- پیگیری
9494.797
1
9494.797
12.06
001/0

پیش آزمون- پیگیری
1928.41
1
1928.41
12.6182
003/0

زمان*گروه
پیش آزمون- پس‏آزمون
2007.04
1
2007.04
1.192
28/0

پس‏آزمون- پیگیری
156.4996
1
156.4996
0.19
65/0

پیش آزمون- پیگیری
4942.043
1
4942.043
13.0589
002/0

خطا
پیش آزمون- پس‏آزمون
75749.77
45
1683.328

پس‏آزمون- پیگیری
35418.44
45
787.0764

پیش آزمون- پیگیری
135770.5
65
2088.777

همان‏گونه که از جدول 4-30 مشاهده می‌شود بین نمره پیش آزمون و پس‏آزمون گروه های آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد، این نتیجه نشان می‌دهد که آموزش مهار تکانه و کارکردهای اجرایی بوده اند ولی تفاوتی بین هر دو روش آموزشی در بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی وجود نداشت.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *