پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی، سرطان پستان

در سرطان رکتوم و کولون پس از جراحی شیمی درمانی کمکی با ۵-فلوئورویوراسیل مفید بوده است.
– در سرطان ریه شیمی درمانی پس از جراحی تاثیری نداشته است و در یکسری بیمارانی که پس از برداشتن تومور بدون علائم کلینیکی سرطان درمان همراه گرفته اند طول عمر بیماران کوتاه تر بوده است در سرطان پستان درمان کمکی در آنها که بیش از ۴