می 14, 2021

پایان نامه ارشد درباره بازداری پاسخ، سطح معنادار، فزون کنشی، کارکردهای اجرایی

معنادار نیست باید نتایج بدست آمده با فرض برقراری کرویت از آزمون اسپرسیتی اسامد، به جای آزمون‌های گرین هوئس- گیسر، هیون فلت و لور به وند استفاده شود. نتایج این آزمون‌ها در جدول 4-14 ارائه شده است.
جدول 4-14
نتایج آزمون‌های اثرات درون آزمودنی برای گروه‌های آزمایش و کنترل
آزمون
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
اسپرسیتی اسامد
66/286
2
33/143
04/6
01/0
عامل زمان*گروه
06/357
2
53/178
52.7
005/0
خطا
6/379
16
725/23

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که گروه‌های کنترل و آزمایش حداقل در یکی آزمون‌های پیش، پس و پیگیری دارای تفاوت معنادار هستند زیرا آزمون اسپرسیتی اسامد در سطح 001/0 معنادار است. همچنین در جدول بالا اثر عامل زمان و گروه نشان می‌دهد کلیه افراد تحت درمان در طی زمان بهبود یافته‌اند.

جدول 4-15
نتایج آزمون‌های تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه بازداری پاسخ بر اساس متغیر گروه
منبع واریانس
نام آزمون
مقدار
df فرضیه
df خطا
F
سطح معناداری
اثر اصلی بازداری پاسخ
اثر پیلایی
62/0
2
7
77/5
03/0

لامبدای ویلکز
37/0
2
7
77/5
03/0

اثر هتلینگ
65/1
2
7
77/5
03/0

بزرگ‌ترین ریشه روی
65/1
2
7
77/5
03/0

در جدول 4-15 نتایج آزمون‌های تحلیل واریانس چندمتغیری اثر پیلایی، لامبدای ویلکز، اثر هتلینگ و بزرگ‌ترین ریشه روی برای مقایسه بازداری پاسخ بر اساس متغیر گروه مشاهده می‌شود. بر اساس اطلاعات جدول 4-15 می‌توان گفت که گروه‌ها در بازداری پاسخ با یکدیگر متفاوت‌اند. یعنی حداقل بین یکی از آزمون‌های (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) بازداری پاسخ در گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد. لازم به یادآوری است که معنادار بودن آزمون‌های تحلیل واریانس چند متغیری نشان نمی‌دهد که بین کدام آزمون (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) در گروه آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد. برای بررسی این تفاوت‌ها مقایسه‌های دوتایی انجام شد که نتایج آن‌ها در جدول 4-16 درج شده است.
جدول 4-16
مقایسه‌های دوگانه گروه‌های آزمایش و کنترل در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بازداری پاسخ
منبع تغییرات
مقایسه‌ها
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
عامل زمان
پیش آزمون- پس آزمون
490
1
490
86/7
02/0

پس آزمون- پیگیری
10
1
10
20/0
66/0
عامل زمان*گروه
پیش آزمون- پس آزمون
6/705
1
6/705
32/11
01/0

پس آزمون- پیگیری
6/115
1
6/115
356/2
16/0
خطا
پیش آزمون- پس آزمون
4/498
8
4/498

پس آزمون- پیگیری
4/392
8
05/49

همان گونه که از جدول 4-16 مشاهده می‌شود بین نمره پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد، این نتیجه نشان می‌دهد که آموزش کارکردهای اجرایی بر افزایش بازداری پاسخ موثر است. همچنین جدول مذکور نشان می‌دهد که بین نمره‌های آزمون پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش تفاوتی قابل ملاحظه وجود ندارد بدین معنی که افراد گروه آزمایش که در پس آزمون نمره‌های کمتری در بازداری پاسخ گرفته بودند تقریبا همان نمره‌ها را در آزمون پیگیری، کسب کردند. این یافته نشان می‌دهد آموزش کارکردهای اجرایی بر افزایش بازداری پاسخ کودکان ADHD در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است.
فرضیه چهارم: آموزش کارکردهای اجرایی باعث افزایش توجه و کاهش فزون کنشی کودکان دارای نقص توجه و بیش فعالی می‌شود.
توجه: به منظور بررسی فرضیه ششم پژوهش نمره‌های شرکت کنندگان در تکمیل آزمون کانرز مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند که نتایج آن در جداول زیر ارایه شده است. برای بررسی این متغیر از آزمون اندازه‌گیری‌های مُکرر استفاده شد. در جدول 4-17 نتایج آزمون موچلی برای بررسی شرایط و مفروضه‌های به کارگیری اندازه‌گیری‌های مُکرر ارائه شده است.
جدول 4-17
نتایج آزمون کرویت مُوچلی (مُوخلی) برای بررسی شرایط و مفروضه‌های به کارگیری اندازه‌گیری‌های مُکرر
آزمون کرویت‌موچلی
شاخص‌ها

W موچلی
مجذور خی
Df
سطح معناداری (sig)

97/0
17/0
2
91/0

نتایج جدول 4-17 نشان می‌دهند که آزمون کرویت موچلی معنادار نیست. از آنجای که آزمون کرویت موچلی معنادار نیست باید نتایج بدست آمده با فرض برقراری کرویت از آزمون اسپرسیتی اسامد، به جای آزمون‌های گرین هوئس- گیسر، هیون فلت و لور به وند استفاده شود. نتایج این آزمون‌ها در جدول 4-18 ارائه شده است.
جدول 4-18
نتایج آزمون‌های اثرات درون آزمودنی برای گروه‌های آزمایش و کنترل
آزمون
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
اسپرسیتی اسامد
6/62
2
3/31
88/11
001/0
عامل*گروه
6/68
2
3/34
02/13
001/0
خطا
13/42
16
63/2

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که گروه‌های کنترل و آزمایش حداقل در یکی آزمون‌های پیش، پس و پیگیری دارای تفاوت معنادار هستند زیرا آزمون اسپرسیتی اسامد در سطح 001/0 معنادار است. همچنین در جدول بالا اثر عامل زمان و گروه نشان می‌دهد کلیه افراد تحت درمان در طی زمان بهبود یافته‌اند.
جدول 4-19
نتایج آزمون‌های تحلیل واریانس چند متغیری برای م
قایسه توجه بر اساس متغیر گروه
منبع واریانس
نام آزمون
مقدار
df فرضیه
df خطا
F
سطح معناداری
اثر اصلی توجه
اثر پیلایی
77/0
2
7
97/11
006/0

لامبدای ویلکز
22/0
2
7
97/11
006/0

اثر هتلینگ
42/3
2
7
97/11
006/0

بزرگ‌ترین ریشه روی
42/3
2
7
97/11
006/0

در جدول 4-19 نتایج آزمون‌های تحلیل واریانس چندمتغیری اثر پیلایی، لامبدای ویلکز، اثر هتلینگ و بزرگ‌ترین ریشه روی برای مقایسه توجه بر اساس متغیر گروه مشاهده می‌شود. بر اساس اطلاعات جدول 4-19 می‌توان گفت که گروه‌ها در بازداری با یکدیگر متفاوت‌اند. یعنی حداقل بین یکی از آزمون‌های (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) مهارت های ارتباطی در گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد. لازم به یادآوری است که معنادار بودن آزمون‌های تحلیل واریانس چند متغیری نشان نمی‌دهد که بین کدام آزمون (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) در گروه آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد. برای بررسی این تفاوت‌ها مقایسه‌های دوتایی انجام شد که نتایج آن‌ها در جدول 4-20 درج شده است.
جدول 4-20
مقایسه‌های دوگانه گروه‌های آزمایش و کنترل در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توجه
منبع تغییرات
مقایسه‌ها
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
عامل زمان
پیش آزمون- پس آزمون
5/122
1
5/122
22/27
001/0

پس آزمون- پیگیری
9/16
1
9/16
12/3
001/0
عامل زمان*گروه
پیش آزمون- پس آزمون
5/122
1
5/122
22/27
001/0

پس آزمون- پیگیری
9/4
1
9/4
90/0
004/0
خطا
پیش آزمون- پس آزمون
36
8
5/4

پس آزمون- پیگیری
2/43
8
4/5

همان گونه که از جدول 4-20 مشاهده می‌شود بین نمره پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد، این نتیجه نشان می‌دهد که آموزش کارکردهای اجرایی بر افزایش دامنه توجه موثر است. همچنین جدول مذکور نشان می‌دهد که بین نمره‌های آزمون پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش تفاوتی قابل ملاحظه وجود ندارد بدین معنی که افراد گروه آزمایش که در پس آزمون نمره‌های کمتری در مهارت های ارتباطی گرفته بودند تقریبا همان نمره‌ها را در آزمون پیگیری، کسب کردند. این یافته نشان می‌دهد آموزش کارکردهای اجرایی بر افزایش دامنه توجه کودکان ADHD در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است.

فرضیه پنجم: بین اثربخشی آموزش مهار تکانه و آموزش کارکردهای اجرایی در افزایش بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی کودکان دارای نقص توجه و بیش فعالی تفاوت وجود دارد.
به منظور بررسی فرضیه اول پژوهش نمره‌های شرکت کنندگان در تکمیل پرسشنامه بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند که نتایج آن در جداول زیر ارایه شده است. برای بررسی این متغیر از آزمون اندازه‌گیری‌های مُکرر استفاده شد. در جدول 4-3 نتایج آزمون موچلی برای بررسی شرایط و مفروضه‌های به کارگیری اندازه‌گیری‌های مُکرر ارائه شده است. نتایج جدول 4-3 نشان می‌دهند که آزمون کرویت موچلی معنادار هستند از آنجای که آزمون کرویت موچلی معنادار است باید به جای آزمون فرض برقراری کُرویت نتایج به‌دست آمده از آزمون- گیسر استفاده شود.
جدول 4-28
نتایج آزمون‌های تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی براساس متغیر گروه
منبع واریانس
نام آزمون
مقدار
df فرضیه
df خطا
F
سطح معناداری
بازداری پاسخ
اثر پیلایی
0.36
2
44
12.46
001/0

لامبدای ویلکز
0.63
2
44
12.46
001/0

اثر هتلینگ
0.56
2
44
12.46
001/0

بزرگ‌ترین ریشه روی
0.56
2
44
12.46
001/0
توجه
اثر پیلایی
0.36
2
44
12.46
001/0

لامبدای ویلکز
0.63
2
44
12.46
001/0

اثر هتلینگ
0.56
2
44
12.46
001/0

بزرگ‌ترین ریشه روی
0.56
2
44
12.46
001/0
فزون کنشی
اثر پیلایی
0.36
2
44
12.46
001/0

لامبدای ویلکز
0.63
2
44
12.46
001/0

اثر هتلینگ
0.56
2
44
12.46
001/0

بزرگ‌ترین ریشه روی
0.56
2
44
12.46
001/0
در جدول 4-28 نتایج آزمون‌های تحلیل واریانس چندمتغیری اثر پیلایی، لامبدای ویلکز، اثر هتلینگ و بزرگ‌ترین ریشه روی برای مقایسه بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی براساس متغیر گروه مشاهده می‌شود. براساس اطلاعات جدول 4-22می‌توان گفت که گروه‌ها در بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی با یکدیگر متفاوت‌اند. یعنی حداقل بین یکی از آزمون‌های (پیش آزمون، پس‏آزمون و پیگیری) بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی در گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد. لازم به یادآوری است که معنادار بودن آزمون‌های تحلیل واریانس چند متغیری نشان نمی‌دهدکه بین کدامآزمون (پیش آزمون، پس‏آزمون و پیگیری) در گروه آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد.
جدول 4-29: نتایج آزمون‌های اثرات درون آزمودنی برای گروه‌های مهار تکانه و کارکردهای اجرایی
آزمون
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
گروه
2012.05
1
2012.05
1.56
21/0
زمان
20870.01
1.694012
12319.87
17.11
001/0
زمان*گروه
1068.729
1.694012
630.8859
0.87
42/0
خطا
54886.59
76.23056
720.0077نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که گروه‌های مهار تکانه و کارکردهای اجرایی حداقل در یکی آزمون‌های پیش، پس و پیگیری دارای تفاوت معنادار هستند زیرا آزمون گرین هائوس گیسر در سطح 001/0 معنادار است. همچنین در جدول بالا اثر عامل زمان و گروه نشان می‌دهد کلیه افراد تحت آموزش در طی زمان بهبود یافته‌اند.
جدول 4-30: مقایسه‌های دوگانه گروه‌های گروه‌های مهار تکانه و کارکردهای اجرایی در پیش آزمون، پس‏آزمون و پیگیری بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی
منبع تغییرات
مقایسه‌ها
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری

بازداری پاسخ
زمان
پیش آزمون- پس‏آزمون
41710.87
1
41710.87
24.77
001/0

پس‏آزمون- پیگیری
9494.797
1
9494.797
12.06
001/0

پیش آزمون- پیگیری
1928.41
1
1928.41
12.6182
003/0

زمان*گروه
پیش آزمون- پس‏آزمون
2007.04
1
2007.04
1.192
28/0

پس‏آزمون- پیگیری
156.4996
1
156.4996
0.19
65/0

پیش آزمون- پیگیری
4942.043
1
4942.043
13.0589
002/0

خطا
پیش آزمون- پس‏آزمون
75749.77
45
1683.328

پس‏آزمون- پیگیری
35418.44
45
787.0764

پیش آزمون- پیگیری
135770.5
65
2088.777

جدول 4-30: مقایسه‌های دوگانه گروه‌های گروه‌های مهار تکانه و کارکردهای اجرایی در پیش آزمون، پس‏آزمون و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *