می 11, 2021

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری۹۳- قسمت ۸۵

اول

کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد

عدم تایید

دوم

اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است

عدم تایید

سوم

اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است

عدم تایید

بازنگری پژوهشهای گذشته در مورد فرضیهی اول نشان میدهد، یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای وانگ و یو(۲۰۱۳)، لی و همکاران (۲۰۱۰)،چن و همکاران (۲۰۱۰)، بیدل و همکاران( ۲۰۰۹،۲۰۰۷،۲۰۰۶ ) و وردی (۲۰۰۶) درخارج از ایران و امیری و فرشی (۱۳۹۲) امیری و فرشی (۱۳۹۱) ، خدائی و یحیایی (۱۳۸۹) در تناقص است و با یافتههای پژوهش ثقفی، عرب مازار یزدی سازگاری دارد.
بازنگری پژوهشهای گذشته در مورد فرضیهی دوم نشان میدهد، یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش وانگ و یو (۲۰۱۳) تناقص دارد.
بازنگری پژوهشهای گذشته در مورد فرضیهی سوم نشان میدهد، یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش وانگ و یو (۲۰۱۳) در خارج از ایران تناقص است و با یافتههای پژوهشهای ثقفی و عرب مازار یزدی(۱۳۸۹) و یحیایی و خدایی(۱۳۸۹) سازگاری دارد.
۵-۷ پیشنهادهای پژوهش
با توجه به نتاج پژوهش حاضر، پیشنهادهایی برای استفاده از این نتایج به شرح زیر اراده میگردد.
۵-۷-۱ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
موضوعهای مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی، از جمله موضوعهای مهمی است که یافته های پژوهشهای علمی درباره آنها می تواند به هیأت تدوین استانداردهای حسابداری و فعالین در بازار سرمایه کشورمان کمک شایانی کرده، بستر مناسبی برای پژوهشهای دامنه دارتر فراهم آورد. برخی از موضوع هایی که می تواند در پژوهشهای مربوط بعدی، در بازار سرمایه ایران مدنظر قرارگیرد، به شرح زیر است:
۱-رابطه کیفیت گزارشگری مالی و تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران؛
۲-رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و تصمیات سرمایهگذاری؛
۳-رابطه کیفیت گزارشگری مالی و تورم موجود در بازار سرمایه ایران؛
۴-اثرات تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت گزارشگری مالی؛
۵-رابطه مشکلات نمایندگی و تصمیمات سرمایه گذاری در ایران؛
۶-با توجه به ویژگی خاص هر صنعت، پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی رابطه کیفیت گزارشگری مالی در محدودیت اثر منفی تقسیم سود روی سرمایه گذاری به تفکیک صنایع انجام شود و
۷- نظر به اینکه، مدیران شرکتهایی که دارای جریانهای نقدی آزاد و موجودی نقد بیشتری می باشند فرصتهای بیشتری برای درگیرشدن در فعالیتهای سرمایه گذاری نامناسب دارند( وردی، ۲۰۰۶)، پیش بینی می شود ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری برای شرکتهای با موجودی نقد زیاد و دارای جریانهای نقدی آزاد، قویتر باشد. این موضوع می تواند به عنوان یک موضوع پژوهش، مورد توجه قرار گیرد.
۵-۷-۲ پیشنهادهای کاربردی
با توجه به یافته ها و نتایج حاصل از این پژوهش همچنین مبانی نظری تشریح شده در ادبیات این پژوهش، راهکارهایی به شرح موارد ذیل در بازار سرمایه ایران پیشنهاد می شود:
۱- سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادی نظارتی در بازار سرمایه ایران، باید به منظور جهت دهی بازار به سمت کارایی، راهکارهایی عملی اتخاذ نماید تا از وجود اطلاعات بیشتر یکی ازطرف های فعال در بازار نسبت به دیگری و داشتن مزیتی در این رابطه و در نتیجه، حاکمیت سیستم اطلاعاتی نامتقارن در آن که خود میتواند به گزینش نادرست و خطر اخلاقی منجر گردد، جلوگیری کند. ازسوی دیگر، این سازمان باید از طریق نظارت بیشتر بر کیفیت و نه تنها کمیت و ارائه بموقع گزارشهای مالی تهیه شده توسط حاکم در این شرکتها، آنها را به ارائه اطلاعاتی دقیق، واقعی و با کیفیت ملزم نماید؛
۲- مؤسسات حسابرسی نیز به عنوان نهاد نظارتی قدرتمند دیگر این بازار، باید از طریق افزایش کیفیت حسابرسی گزارشهای مالی، کیفیت این گزارشها رابرای گروههای استفاده کننده تضمین نموده، وظیفه خود برای اعتباردهی به این گزارشها را به بهترین شکل انجام دهند تا عملا توجه این گروه های فعال در بازار را از اتکای صرف بر کمیت اقلام مندرج در گزارش های مالی(به ویژه میزان سود ابرازی یا جمع دارایی های ثابت شرکت) بر اصل مساله گزارشگری مالی و در نتیجه کیفیت آن سوق داده، کارکرد معمولا تشریفاتی این گزارشها را به جنبه ای کاربردی تغییر شرکتهای فعال در بازار و همچنین روابط نمایندگی مؤسسات را به دقت در امر گزارشگری حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی ملزم نمایند و
۳- با توجه به وضعیت موجود کل کشور و اهمیت و نقش محوری صنایع با فناوری بالا در رشد اقتصادی کشور پیشنهاد میشود که برای ایجاد فضا و امکانات مناسب برای توسعهی این صنایع شرایطی در نظر گرفته شود، که در آن توسعهی اقتصادی از طریق ترویج سرمایهگذاری در صنایع با فناوری بالا امکان پذیر شود. به علاوه، باتوجه به نقش انکار ناپذیر هزینههای تحقیق و توسعه به مدیران نیز پیشنهاد میشود که مقداری از سرمایهگذاری خود را در این بخش صرف کرده و همچنین در گزارشگری خود به صورت جداگانه نشان دهد.
۵-۸ محدودیتهای پژوهش
از جمله محدودیت ها و مشکلاتی که در اجرای این پژوهش وجود دارد و در تفسیر نتایج آن باید مورد ملاحظه قرار گیرد، میتوان به موارد ذیل اشاره نمود که البته در بسیاری از این موارد نیاز به انجام تحقیقات مستقلی وجود دارد:
۱- آثار ناشی از تورم موجود در بازار سرمایه ایران ممکن است بر اطلاعات مندرج در گزارش های مالی
و نتایج تحقیق اثرگذار باشد؛
۲- استفاده از تنها یک شاخص کیفیت گزارشگری مالی بود. هر چند پژوهشگران معتقدند از آن جا که اقلام تعهدی هم بر ترازنامه و هم بر صورت سود وزیان اثرات قابل توجهی دارد، استفاده از معیار کیفیت اقلام تعهدی، همانطور که بیدل، هیلاری و وردی(۲۰۰۸) از آن استفاده نموده اند، جایگزین مناسبی برای کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود و

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.