می 12, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه …

سن شرکت

+

اهرم مالی

+

 
در مدل شرکتهای با رشد پایین با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد یک متغیر از جمله انحراف اهرم مالی نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند متغیر اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایه گذاری دارد که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند.ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند. با توجه به برآورد این دو مدل نتایج نشان می دهد که اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است اما بدلیل اینکه ضرایب آنها معنی دار نیستند نمی توان این فرضیه تایید کرد. چکیده نتیجه آزمون فرضیه سوم با استفاده از مدل شرکتهای با رشد پایین در نگاره ۵-۴ ارائه شده است
نگاره ۵-۳ خلاصه نتیایج آزمون فرضیهی سوم پژوهش با استفاده از مدل شرکت های با رشد پایین

متغیر وابسته کل سرمایهگذاری
متغیر توضیحی تاثیر جهت
اهرم مالی +

۵-۶ خلاصهی نتایج آزمون فرضیهها و مقایسه با نتایج پیشین
در این پژوهش ، سه فرضیه مطرح و مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج کلی آزمون این فرضیهها در بخش قبل بیان شد. در این بخش ، نتایج نهایی آزمون فرضیههای پژوهش در نگارهی۵-۵ ارائه شدهاند.
نگاره ۵-۵ نتایح نهایی آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه نتیجه