پژوهش دانشگاهی – نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه …

نسبت کیوتوبین

+

انحراف معیار سرمایه گذاری

دارایی ثابت مشهود

+

چرخه عملیاتی شرکت

۵-۵ نتیجهی آزمون فرضیه سوم پژوهش
فرضیه سوم این پژوهش بیان میدارد که اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکتها قوی تر است برای آزمون فرضیه سوم نیز از دو مدل استفاده میشود در مدل شرکتهای با رشد بالا بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد سه متغیر از جمله انحراف معیار سرمایه گذاری تحقیق و توسعه،سن شرکت و اهرم مالی نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. متغیر های انحراف معیار سرمایهگذاری تحقیق و توسعه، سن شرکت و اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایهگذاری دارند که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند .ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند. چکیده نتیجه آزمون فرضیه سوم با استفاده از این مدل در نگارهی ۵-۳ ارائه شده است.
نگاره ۵-۳ خلاصه نتیایج آزمون فرضیهی سوم پژوهش با استفاده از مدل شرکت های با رشد بالا

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
متغیر وابسته کل سرمایهگذاری
متغیر توضیحی تاثیر جهت
انحراف معیار سرمایه گذاری تحقیق و توسعه +