نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات …

Futuristic eye

اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است

عدم تایید

۴-۱۲ خلاصه فصل
در این فصل فرضیات پژوهش بر اساس اطلاعات گردآوری شده از ۹۹ شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۱ مورد آزمون قرار گرفت بدین منظور ابتدا، آمارههای توصیفی برای داده های پژوهش ارائه و تحلیل هایی مربوط به آنها بیان گردیده است. پس از آن و در ادامه فصل از آمار استنباطی برای بررسی فرضیههای پژوهش استفاده شده است و سپس مراحل بررسی ارتباط این فرضیه ها به صورت خلاصه توضیح شده است. برای بررسی این روابط ابتدا از آزمون چاو استفاده شده است که نتایج آن نشان می دهد تمام فرضیههای این پژوهش به جزء فرضیه سوم که به روش داده های تلفیقی بود بصورت داده های تابلویی آزمون شده اند. درادامه برای ثابت یا تصادفی بودن داده های تابلویی از آزمون هاسمن استفاده شده است. در ادامه در فصل پنجم که فصل پایانی است، نتایج هر یک از فرضیهها، محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش حاضر تشریح میشود.
فصل پنجم
خلاصه نتیجهگیری وپیشنهادها
۱-۵ دیباچه
در این پژوهش تلاش گردید تا نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاران سنجیده شود. جهت بررسی این موضوع، در هر کدام از فصول گذشته مواردی مانند کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینهی پژوهش روششناسی پژوهش و در نهایت تحلیلهای آماری و آزمون فرضیههای پژوهش بیان شدند . در فصل اول به کلیات پژوهش اشاره شد ، در فصل دوم به بیان مبانی نظری وپیشینه پژوهش پرداخته شد، در فصل سوم روششناسی پژوهش و در فصل چهارم ،تحلیلی های آماری و مراحل آزمون فرضیههای پژوهش تشریح گردیدند. در فصل پنجم و پایانی که پیش رو است، به تلخیص و مرور کلی یافتههای پژوهش، بحث و تفسیر پیرامون نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج پژوهش حاضر با یافته های پژوهشهای مرتبط پیشین پرداخته می شود، علاوه بر این، در فصل حاضر به برخی از محدودیتهای پژوهش اشاره می گردد و بالاخره، پیشنهاداتی برخاسته از نتایج و یافته های پژوهش ارائه خواهد شد که امید می رود این پیشنهادها ضمن آنکه برای استفادهکنندگان اطلاعات حسابداری مفید واقع می گردد، راهگشای پژوهشهای آتی باشد.
۲-۵ چکیدهای از ماهیت و تحلیل های پژوهش
در بازار های ناقص تقسیم سود میتواند روی تصمیمات سرمایهگذاری موثر باشد وقتی مدیران در مورد ارزش داراییها و پروژههای سرمایهگذاری بیشتر از سرمایهگذاران خارجی می دانند مشکلات و مخاطرات اخلاقی می تواند دسترسی شرکت را به منابع خارجی محدود سازد. این محدودیت می تواند نتیجه رقابت بین پروژههای سرمایهگذاری و سود سهام برای منابع داخلی باشد و شرکت با محدود کردن منابع داخلی باید بین دنبال کردن سرمایهگذاری ها و پراخت سود تقسیم شده یکی را انتخاب کنند. پرداخت سود سهام میتواند
شرکت را مجبور به چشم پوشیدن از سرمایهگذاری پروژهها کند. تحقیقات اخیر نشان میدهد که سود سهام تقسیم شده اثر منفی روی سرمایه گذاری دارد. شواهدی که توسط باروا وهمکاران بررسی شده است (۲۰۰۵)نشان می دهد که مدیران به منظور حفظ سود سهام از فرصت های سرمایه گذاری چشم پوشی میکنند. دانیل و همکاران (۲۰۱۰) به شواهد سازگاری رسیده اند شرکت هایی که با کمبود وجه نقد مواجه هستند به منظور حفظ تقسیم سود سرمایهگذاری های خود را کاهش می دهند .هم چنین ممکن است که شرکتی صرفا برای افزایش تقسیم سود سهام سرمایهگذاری های خود را کاهش دهد. کیفیت بالای گزارشگری با ارائه اطلاعات بیشتر روی ارزش سرمایهگذاری شرکت باعث عدم تقارن اطلاعاتی می شود .(باشمن و اسمیت ۲۰۰۱) علاوه بر این کیفیت بالای گزارشگری مالی مشکلات و مخاطرات اخلاقی را از طریق تسهیل نمودن قراردادها و نظارت بر آن کاهش می دهد(هیلی وپیلپو ۲۰۰۱). این پژوهش درصدد تعیین نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاران است تا بدین وسیله به این سوال پاسخ داده شود که آیا کیفیت گزارشگری اثر محدود کننده سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاران را کاهش میدهد؟
از طرفی این نقش کیفیت گزارشگری در سرمایهگذاری های متفاوت متغیر است. عدم قطعیت منافع آتی سرمایهگذاری تحقیق و توسعه نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای بیشتر است بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران خارجی بالاتر و در نتیجه منجر به مشکلات اخلاقی می شود. بنابراین این سوال مطرح میشود که آیا این کاهش اثر کیفیت بالای گزارشگری در سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای قویتر است؟
به علاوه نقش کاهنده اثرات منفی تقسیم سودِ کیفیت گزارشگری مالی نسبت به ارزش شرکت نیز متفاوت میباشد. زیرا جریان نقد آتی گزینههای رشدِ ذاتاً نامطمئن و اثبات ناپذیر هستند، لذا به احتمال زیاد شرکت با رشد بالا در رابط با ارزش شرکت با عدم تقارن اطلاعات بیشتری روبرو می شود (اسمیت و وات، ۱۹۹۲). بنابراین این سوال مطرح میشود که آیا در شرکتهای در حال رشد نسبت به سایر شرکتها نقش بلقوه کیفیت بالای گزارشگری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی که به نوبه خود باعث کاهش اثر منفی تقسیم سود روی تصمیمات می شود بیشتر است؟
در این پژوهش برای سنجش کیفیت گزارشگری از مدل اصلاح شده دیچاو و دیچو (سال ۲۰۰۶)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، استفاده شده است. همچنین از شاخص کیوتوبین برای محاسبه و نشان دادن ارزش شرکت استفاده میکند و همچنین به منظور تعیین عوامل احتمالی دیگر موثر نیز از متغیرهای کنترلی استفاده گردید. برای انجام تحلیل ها و آزمون فرضیهها در مجموع نمونهای به تعداد ۹۹ شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دورهی زمانی ۵ ساله (سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱) مورد بررسی قرار گرفتند. در حقیقت بررسیها بر اساس ۴۹۵ مشاهده شرکت – سال صورت گرفت.
ابتدا دادههای مورد نظر پژوهش با استفاده از آمارههای توصیفی تشریح شدند تا شناختی نسبی از وضعیت دادهها در شرکتهای مورد بررسی در مقیاس واقعی کسب گردد. در ادامه نرمال بودن متغیرها از طریق آماره کلموگرف اسمیرنف آزمون شدند، نتایج حاکی از این است که متغیرهای سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری سرمایهای از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشد. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیهها این متغیرها نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون بهره گرفته شده است. همبستگی بین متغیرهای توضیحی پژوهش نیز در راستای کنترل پدیدهی همخطی بررسی شد ، نتایج نشان داد که متغیرهای پژوهش از همبستگی بالایی برخوردار نیستند و همچنین قابل ذکر است که ضریب بالای همبستگی بین سرمایهگذاری سرمایهای و سرمایهگذاری کل نیز به دلیل اینکه این دو متغیر در یک مدل رگرسیون به کار گرفته نمی شوند نیز مشکلی ایجاد نمی کند و در نتیجه میتوان تصمیم گرفت که بین داده ها مشکل هم خطی بوجود نیاید.
۵-۳ نتیجهی آزمون فرضیه اول پژوهش
فرضیه اول این پژوهش بیان میدارد که کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش میدهد است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود، فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد پنج متغیر از جمله اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین، انحراف معیار سرمایهگذاری، دارایی ثابت مشهود و چرخه عملیاتی شرکت نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. متغیرهای اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین و دارایی های ثابت مشهود رابطه مثبتی با کل سرمایهگذاری دارند و انحراف معیار سرمایهگذاری و چرخه عملیاتی شرکت رابطه ای منفی دارند که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند. ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.چکیده نتیجه برازش مدل فرضیهی اول پژوهش در نگارهی ۵-۱ ارائه شده است
نگاره ۵-۱ خلاصه نتیایج آزمون فرضیهی اول پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
متغیر وابسته کل سرمایهگذاری
متغیر توضیحی تاثیر جهت
اندازه شرکت
نسبت کیوتوبین +