ضریب تعیین تعدیل‌شده :۰٫۰۶

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:
R&D Investmenjt = ۰٫۰۰۲۱ ۰٫۰۰۳ Dividendjt ۰٫۰۰۰۵ RQ jt-1 ۰٫۰۰۱۴ (Dividend jt × RQ jt-1) .۰۰۰۰۱ Size 0.0000 TobinQ .000 SdCFO 0.0002 SdSale 0 Sd R&D 0.0007 Tangibility 0.0026 LEV 0.0012 CFO 0.000 Age + 0.0007 Cycle 0.002 Cash 0.0021 ROA +
در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (۴-۱۷) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد یک متغیر از جمله انحراف اهرم مالی نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. همانطوری که نگاره (۴-۱۷) نشان می‏دهد متغیر اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایه گذاری دارد که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند.ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.
در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(۴-۱۷) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره کوچک تر است(۵%>P )، پس میتوان گفت این مدل با احتمال ۹۵ درصد معنیدار نیست. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار نیست..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از ۵% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل ۶ درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که ۶ درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.
با توجه به برآورد این دو مدل نتایج نشان می دهد که اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است اما بدلیل اینکه ضرایب آنها معنی دار نیستند نمی توان این فرضیه تایید کرد.
۴-۱۱ خلاصه نتایج فرضیات
به منظور داشتن یک دید کلی از آزمون فرضیههای پژوهش آنها رابه طور خلاصه در نگارهی صفحه بعد نشان میدهیم.
نگاره ۴-۱۸ خلاصه نتایج فرضیات

Tags:
فرضیهها نتیجه
اول کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد عدم تایید
دوم اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است عدم تایید
سوم