نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه …

Ladder leaning through hole in blue wall on white floor, strong shadow

مقدار ثابت

۰٫۰۰۵۶-

۰٫۰۰۲

۲٫۰۹-

۰٫۰۳۸

آماره F : 23.86

معناداری آماره F : 0000/0

ضریب تعیین تعدیل‌شده :۰٫۵۷۵

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:
R&D Investmenjt = ۰٫۰۰۵۶ ۰٫۰۰۲۹ Dividendjt ۰٫۰۰۰۶ RQ jt-1 ۰٫۰۰۰۸ (Dividend jt × RQ jt-1) .۰۰۰۱ Size 0.0000 TobinQ .0057 SdCFO + 0.0002 SdSale 2.30 Sd R&D 0.0007 Tangibility 0.0028 LEV 0.0005 CFO 0.000 Age + 0.0013 Cycle 0.002 Cash + 0.0044 ROA +
در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (۴-۱۶) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد سه متغیر از جمله انحراف معیار سرمایه گذاری تحقیق و توسعه،سن شرکت و اهرم مالی نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. همانطوری که نگاره (۴-۱۶) نشان می‏دهد متغیر های انحراف معیار سرمایهگذاری تحقیق و توسعه، سن شرکت و اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایهگذاری دارند که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند .ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.
در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(۴-۱۶) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(۵%>P)، پس میتوان گفت این مدل با احتمال ۹۵ درصد معنیدار است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است. همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از ۵% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل ۵۷٫۵ درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که ۵۷٫۵ درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.
۴-۱۰-۳-۲ مدل دوم شرکت های با رشد پایین
با توجه به اینکه مدل دادهها از نوع تلفیقی می باشد برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده دادههای تلفیقی و مدل GLS میباشد که نتایج مدل به قرار زیر است.
نگاره ۴-۱۷ مدل تلفیقی برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
متغیرها ضرایب خطای استاندارد آماره t سطح معناداری