سامانه پژوهشی – نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه …

۰٫۶۸

۰٫۲۶

۰٫۷۹۲

مقدار ثابت

۶٫۰۸

۲٫۶۴

۲٫۳۰

۰٫۰۲۲

آماره F : 17.42

معناداری آماره F : 0000/0

ضریب تعیین تعدیل‌شده :۰٫۴۰۶

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:
Capital Investmenjt = ۶٫۰۸ ۰٫۳۰۳ Dividendjt ۰٫۰۲۲ RQ jt-1 ۰٫۴۶ (Dividend jt × RQ jt-1) ۱٫۳۹ Size 0.069 TobinQ .018 SdCFO + 0.241 SdSale 8.71 SdCapital 2.86 Tangibility 0.290 LEV 0.084 CFO 0.028 Age + 0.978 Cycle + 0.721 Cash + 0.181 ROA +
در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (۴-۱۵) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد پنج متغیر از جمله اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین، انحراف معیار سرمایه گذاری، دارایی ثابت مشهود و چرخه عملیاتی شرکت نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. همانطوری که نگاره (۴-۱۵) نشان می‏دهد متغیر های اندازه شرکت، نسبت کیوتوبین و دارایی های ثابت مشهود رابطه مثبتی با کل سرمایه گذاری دارند و انحراف معیار سرمایهگذاری و چرخه عملیاتی شرکت رابطه ای منفی دارند که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند. ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطهای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.
در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(۴-۱۵) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(۵%>P)، پس میتوان گفت این مدل با احتمال ۹۵ درصد معنیدار است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از ۵% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل ۴۰٫۶ درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که ۴۰٫۶ درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.
با توجه به برآورد این دو مدل نتایج نشان می دهد که اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است اما بدلیل اینکه ضرایب آنها معنی دار نیستند نمی توان این فرضیه تایید کرد.
۴-۱۰-۳ آزمون فرضیه سوم پژوهش
فرضیه سوم این پژوهش به قرار زیر است:
اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است
از لحاظ آماری این رابطه به شرح زیر می‏باشد:
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش نمی دهد. H0:
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد. H1:
برای آزمون فرضیه سوم همانطور که در فصل سوم شرح داده شد می بایست براساس نسبت کیوتوبین هر ساله شرکت هایی که نسبت کیو توبین آنها از میانه بیشتر است را جزء شرکت های با رشد بالا و سایر شرکت را جزء شرکت های با رشد پایین طبقه بندی می شوند. و بدین منظور در ادامه مدل را در هر پرتفوی آزمون می شود. در ادامه نتایج حاصل از ازمون مدل هر پرتفوی(رشد بالا و رشد پایین) شرح داده می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.