نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری۹۳- قسمت ۶۸

ضریب تعیین تعدیل‌شده :۰٫۴۲۵

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:
R&D Investmenjt = ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۱۲ Dividendjt ۰٫۰۱۱ RQ jt-1 + ۰٫۰۶۴ (Dividend jt × RQ jt-1) ۰٫۰۱۰ Size 0.001TobinQ .032SdCFO + 0.0289 SdSale +1.21 SdR&D 0.000Tangibility + 0.031 LEV + 0.008 CFO + 0.000 Age + 0.011 Cycle + 0.010 Cash + 0.003 ROA +
در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (۴-۱۳) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد هیچ یک از متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. همانطوری که نگاره (۴-۱۳) نشان می‏دهد متغیر های نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار نیستند.به عبارتی دیگر، در بین متغیرهای کنترلی ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.
در آزمون معنیداری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف میشود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره میکند . F اعتبار کلی مدل را نشان میدهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(۴-۱۳) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(۵%>P)، پس میتوان گفت این مدل با احتمال ۹۵ درصد معنیدار است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از ۵% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل ۴۲٫۵ درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که ۴۲٫۵ درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.
۴-۱۰-۲-۲ مدل سرمایه گذاری سرمایه ای
در ابتدا به بررسی نوع دادهها میپردازیم که دادههای مورد پژوهش از نوع دادههای ترکیبی است یا دادهها به صورت تلفیقی میباشند که نتایج در نگاره زیر بیان شده است.
نگاره ۴-۱۴ اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای مدل دوم فرضیه دوم

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
شاخص آماری و نتیجه
نوع آزمون
آماره آزمون سطح معنی‌داری نتیجه
F ۱٫۹۰ ۰۰۰/۰ روش تابلویی
هاسمن ۳۲٫۹۸ ۰۰۴/۰ کارایی اثرات ثابت