جستجوی مقالات فارسی – نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری۹۳- قسمت ۵۹

Digital binary code concept.

نام آماره

فرضیه سوم

مدل شرکت های با رشد بالا

مدل شرکت های با رشد پایین

آماره(D-W)

۱٫۷۹

۱٫۹۷

با توجه به نگاره (۴-۹) مشخص می شود که آماره های دوربین واتسون برای تمامی فرضیه ها بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ می باشد در نتیجه فرض عدم خود همبستگی بین متغیرها رد نمی شود.
۴-۱۰ روش‌های برآورد مدل
در پژوهش حاضر برای تحلیل مدل از مجموعه داده‏های ترکیبی استفاده شده است. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرند. در تجزیه و تحلیل داده‏های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات برای گسترش تکنیک‏های تخمین و نتایج قابل تحلیل فراهم می‏گردد. در بسیاری موارد، پژوهشگران می‏توانند از داده‏های ترکیبی برای مواردی که نمی‏توان به صورت فقط سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد، بهره بگیرند. از جمله مزایای استفاده از داده‌های ترکیبی میتوان به : ۱٫ بار اطلاعاتی و تغییرپذیری بیشتر ۲٫ کاهش هم خطی میان متغیرها ۳٫ افزایش درجه آزادی و کارایی ۴٫ امکان حذف نتایج سوءگیرانه از مجموع شرکتها یا افراد.
همانطوری که در فصل سوم اشاره شد ابتدا بایستی در داده‏های ترکیبی برای انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و داده‏های تلفیقی، از آزمون چاو (لیمر) استفاده شود. اگر F چاو (لیمر) محاسبه ‌شده از F نگاره کوچک‌تر باشد از داده‏های تابلویی و در غیر این صورت از داده‏های تلفیقی استفاده شده است. در صورتی که داده‏ها به صورت تابلویی باشند بایستی آزمون هاسمن انجام شود. برای بررسی این موضوع که آیا عرض از مبدأ به صورت اثرات ثابت است یا اینکه در ساختار واحدهای مقطعی به صورت تصادفی عمل میکند از این آزمون استفاده می‏شود. اگر احتمال آزمون هاسمن کوچک‌تر از ۵ درصد باشد، فرض صفر (اثرات تصادفی) رد می‏شود و اثرات ثابت انتخاب می‏شود و در صورتی که احتمال آزمون هاسمن بزرگ‌تر از ۵ درصد باشد، فرض صفر رد نمی‏شود و اثرات تصادفی انتخاب می‏شود.
مطابق با نتایج آزمون Fچاو(لیمر) و آزمون هاسمن، روش رگرسیونی مناسب انتخاب می‏شود و بر اساس آن فرضیه‏های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در صورتی که مدل‏ها با مشکل ناهمسانی واریانس مواجه شوند نیز برای رفع این مشکل باید از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) برای تخمین مدل، استفاده نمود. در ادامه برای تک‌تک فرضیه‏ها، از آزمون F چاو و آزمون هاسمن به صورت جداگانه انجام می‏شود و نتایج رگرسیونی به دست آمده با آماره t و احتمال t، آماره F و احتمال آن و ضریب تعیین مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد.
۴-۱۰-۱ آزمون فرضیه اول پژوهش
فرضیه اول این پژوهش به قرار زیر است:
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد
از لحاظ آماری این رابطه به شرح زیر می‏باشد:
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش نمی دهد. H0:
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد. H1:
در ابتدا به بررسی نوع دادهها میپردازیم که دادههای مورد پژوهش از نوع دادههای ترکیبی است یا دادهها به صورت تلفیقی میباشند که نتایج در نگاره زیر بیان شده است.
نگاره ۴-۱۰ اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای فرضیه اول

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
شاخص آماری و نتیجه
نوع آزمون
آماره آزمون سطح معنی‌داری نتیجه
F ۱٫۹۱