نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری۹۳- قسمت …

Pink pencil is being out of line of pencils. Pink is representing feminity and girl power.

با توجه به نگاره (۴-۷) همانطور که در نگاره هم مشخص شده است نتایج آزمون بروش پاگان نشان‌دهنده این است مدل مورد بررسی فرضیه اول سطح معناداری بیشتر ۵ درصد دارد و در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس رد نمی شود و نیاز است مدل رگرسیون OLSاستفاده شودو به عبارت دیگر روش تخمین OLS روشی کارا و بدون تورش برای این مدل است و برای فرضیه دوم از دومل استفاده شده است که مدل تحقیق و توسعه از مدل رگرسیون GLS استفاده می شود و مدل سرمایهگذاری سرمایه ای نیز از مدل OLS استفاده می شود. در مورد فرضیه سوم نیز باید گفت که سطح معناداری هر دو مدل کمتر ۵ درصد هست و در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس رد می شود و از مدل رگرسیون GLS جهت برآورد مدل های فرضیه استفاده می شود.
۴-۸ آزمون هم خطی متغیرها
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل رگرسیون اطمینان از عدم وجود هم خطی کامل بین متغیرهای توضیحی است. جهت بررسی وجود ارتباط خطی از شاخص هم خطی استفاده میگردد. هم خطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد ، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن ضریب تعیین R2 ، مدل اعتبار بالایی نداشته باشد. به عبارت دیگر ، با وجود آنکه مدل خوب به نظر میرسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنیداری نمیباشد.
یکی از روش‌های بررسی هم خطی بین متغیرها استفاده از آزمون VIF می‌باشد که این آزمون نشان می‌دهد که VIF هر متغیری که بالای ۱۰ باشد مشکل هم خطی شدیدی دارد و اگر کمتر از ۱۰ باشد هم خطی بین متغیرها وجود ندارد. و می‌بایست به طور میانگین هم VIF مدل کمتر از ۱۰ باشد. همچنین هر چقدر VIF بدست آمده به یک نزدیکتر باشد نشان می دهد که درجه هم خطی کمترین حد ممکن است. در ادامه به بررسی هم خطی بین هر یک از مدل با پرداخته می‌شود.
نگاره(۴-۸) نتایج آزمون هم خطی(VIF)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
فرضیه اول
متغیرها VIF
سود تقسیمی ۵٫۳۷
کیفیت گزارشگری ۱٫۹۶
کیفیت گزارشگری*سود تقسیمی ۲٫۵۱
اندازه شرکت ۱٫۱۲
نسبت کیو توبین ۱٫۲۲
انحراف معیار جریان نقدی ۱٫۰۲
انحراف معیار فروش