می 12, 2021

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه …

۴٫۸۶۸

۰٫۰۰۰

سرمایهگذاری سرمایهای

۴٫۹۴۹

۰٫۰۰۰

با توجه به این که سطح معناداری آماره کولموگرف اسمیرنف برای این متغیرها کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰/۰) بنابراین فرضیه H1 مبنی بر نرمال نبودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش در سطح اطمینان ۹۵% مورد تأیید قرار می‏گیرد و بیانگر این است که متغیرهای سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری سرمایهای از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشد. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیهها این متغیرها نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون[۱۴۹] بهره گرفته شده که فرآیند و نتایج آن در پیوست پایان نامه ارائه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون کولموگرف اسمیرنف بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها در نگاره ۴- ۶ نشان داده شده است.
نگاره ۴-۶ نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش بعد از فرآیند نرمال سازی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

متغیر آماره آزمون سطح معناداری
سرمایهگذاری کل ۰٫۵۲۱ ۰٫۹۴۹
سرمایهگذاری سرمایهای ۰٫۵۸۳ ۰٫۸۸۶

با توجه به نگاره‏ ۴-۶، از آنجایی که بعد از نرمال سازی داده ها سطح معناداری آماره کولموگرف اسمیرنف مربوط به متغیرهای وابسته پژوهش به بالاتر از ۰۵/۰ افزایش یافته است ؛ بنابراین فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% تأیید شده و بیانگر این است که متغیرهای وابسته پژوهش بعد از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می‏باشند.
متغیرهای سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری سرمایهای بعد از نرمال سازی به شرح زیر میباشد
نمودارهای ۴-۳ هیستوگرام و نرمال متغیرهای وابسته
 
۴-۷ آزمون ناهمسانی واریانس
یکی از مفروضات دیگر مدل رگرسیون خطی وجود ناهمسانی واریانس جملات اختلال می‌باشد. به طور متعارف در دادههای سری زمانی و داده‌های مقطعی ممکن است واریانس جملات اختلال ثابت نبوده و از مقادیر وقفهدار جملات اختلال تبعیت نماید.در این صورت مشکل ناهمسانی واریانس بین جملات اختلال بروز می‌کند که برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس به جای استفاده از مدل رگرسیون OLS از روش تخمین GLS استفاده می‌شود.برای آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان استفاده می‌شود.
نتایج هر یک از آزمون مدل با و مدل رگرسیون مناسب آزمون در نگاره زیر خلاصه شده است.
نگاره (۴-۷) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس