دسترسی به منابع مقالات : نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات …

۰٫۴۹

۰٫۱۵-

۰٫۰۶

۰٫۱۹

۱

۰٫۱۴

۰٫۲۸

۰٫۲۶

۰٫۰۰

۰٫۳۹

۰٫۷۴

۰٫۰۰

۰٫۴۷

۰٫۳۵

۰٫۵۱

۰٫۰۲

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۱۷

۰٫۰۰

نتایج منعکس در نگاره(۴-۴) نشان می دهد که متغیر های پژوهش از همبستگی بالایی برخوردار نیستند و همچنین قابل ذکر است که ضریب بالای همبستگی بین سرمایهگذاری سرمایهای و سرمایهگذاری کل نیز به دلیل اینکه این دو متغیر در یک مدل رگرسیون به کار گرفته نمی شوند نیز مشکلی ایجاد نمی کند و در نتیجه میتوان تصمیم گرفت که بین داده ها مشکل هم خطی بوجود نیایید.
۴-۶ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
در انجام این پژوهش تخمین پارامترهای مدل با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است که این امر بر این فرض استوار است که متغیر وابسته پژوهش از توزیع نرمال برخوردار باشد. بنابراین لازم است نرمال بودن متغیرهای سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری سرمایهای را مورد آزمون قرار گیرد. نرمال بودن متغیرهای وابسته به این معنا است که ‌امید ریاضی خطاها صفر و واریانس آنها نیز ثابت باشد. از آنجا که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیماندههای مدل ( تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی ) میانجامد، بنابراین لازم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال نمودن آن ( از جمله تبدیل نمودن آن ) اتخاذ نمود. در این پژوهش از طریق آماره کولموگرف اسمیرنف[۱۴۸] این موضوع را مورد بررسی قرار می گیرد. اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از ۰۵/۰ باشد (P>.05) فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می‏شود در غیر این صورت فرضیه مقابل مبنی بر نرمال نبودن دادهها پذیرفته میشود. نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنف برای متغیرهای وابسته پژوهش سرمایه گذاری کل (Total Investment) و سرمایه گذاری سرمایهای(Capital investmen) در نگاره ۴-۵ ارائه شده است.
نگاره ۴-۵ نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
متغیر آماره آزمون سطح معناداری
سرمایهگذاری کل