می 12, 2021

منابع مقالات علمی : نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه …

۲٫۴۲

۰٫۲۷۷

۱٫۵۱

۳٫۷۷

۰٫۱۱۵

۳٫۴۶

وجوه نقد

۴۹۵

۰٫۰۵۱

۰٫۰۴

۰٫۵۶

۰

۰٫۴۳

۳٫۰۶

۱۲٫۵

بازده دارایی

۴۹۵

۰٫۱۳۷

۰٫۱۱

۰٫۱۳۲

۰٫۲۵-

۰٫۷

۰٫۸۶

۱٫۶

*داده ها با دارایی های ابتدای دوره همگن شدهاند.
** داده ها با میانگین دارایی ها همگن شده اند.
۴-۳-۱ تحلیل آمار توصیفی
در این راستا از گزارشات ارائه شده در نگارهی ۴-۳ آمار توصیفی مشاهده میگردد که حجم نمونه شرکتهای مورد مطالعه برابر ۹۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد لذا با توجه به بازه زمانی ۵ ساله ۱۳۸۷-۱۳۹۱ تعداد مشاهدات ۴۹۵ میگردد.بر این اساس میانگین متغیر مستقل کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای مورد مطالعه برابر با ۰٫۳۷- با انحراف معیار ۰٫۱۲۹ به دست آمد. کمترین مقدار کیفیت گزارشگری مالی مربوط به شرکتی است که دارای مقدار ۲٫۲۹- بوده و بیشترین مقدار کیفیت گزارشگری مالی شرکتی با مقدار۰٫۰۳- داراست. مقادیر کوچک چولکی ۲٫۷۳- و کشیدگی ۸٫۵۴ است. انحراف معیار متغیرها نشان می دهد که از پراکندگی اندکی برخوردار هستند. همچنین قابل ذکر است که متغیر اهرم مالی دارای میزان حداکثری بیش از ۱ است مربوط به دو شرکت آبگینه و آهنگری تراکتور در سال ۱۳۹۱ می باشد و سایر شرکت از اهرم مالی کمتر از یک برخوردار هستند.میانگین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه نشان می دهد که در شرکت های ایرانی مخارج تحقیق و توسعه از جایگاه مطلوبی برخوردار نبوده و شرکت میل به انجام چنین مخارجی ندارند.
نمودارهای ۴-۲ هیستوگرام
پس از بررسی توصیفی متغیر مستقل و برخی متغیرهای کنترلی پژوهش به بررسی توصیفی متغیرهای وابسته پژوهش میپردازیم. نتایج حاصل از دادههای گردآوری شده در خصوص متغیر سرمایهگذاری سرمایهای بیان میدارد که میانگین و میانه این متغیر در ۹۹ شرکت مورد مطالعه به ترتیب برابر ۰,۰۳۷ و ۰,۰۱ است کمترین مقدار و انحراف معیار سرمایهگذاری سرمایهای به ترتیب مربوط به شرکتی با ۰,۴۷- و ۰,۱۳۲ و بیشترین مقدار آن مربوط به شرکتی با ۱,۲۳ را به خود اختصاص داده است از سوی دیگر مقدار چولگی که برابر است با ۲,۸۹ میباشد و مقدار کشیدگی که ۱۹,۱۵ می باشد که از نظر کشیدگی و چولگی نرمال نمی باشند. متغیر سرمایهگذاری کل بیان میدارد که میانگین و میانه این متغیر به ترتیب برابر ۰,۰۳۸ و ۰,۰۱ است و کمترین مقدار انحراف معیار و سرمایهگذاری کل به ترتیب مربوط به شرکتی با ۰,۴۷- و ۰,۱۳۲ و بیشترین مقدار آن مربوط به شرکتی با ۱,۲۳ را به خود اختصاص داده است از سوی دیگر مقدار چولگی که برابر است با ۲,۸۷ میباشد و مقدار کشیدگی که ۱۹,۰۷ می باشد و نشان دهنده این است که از نظر کشیدگی و چولگی نرمال نمی باشند.
۴-۴ آمار استنباطی
پژوهشگر، نمونهگیری میکند برای این که بتواند بر مبنای نمونه در مورد جامعه استنباط نماید. یکی از زیرشاخه های تحلیل آماری داده ها که در پی انجام استنباط های دقیق و درست است آمار استنباطی نامیده می شود. پژوهشگر مستقیماً متغیرها را با استفاده از واحدهای نمونه مشاهد می کند. نمونه نماینده یا معرف جامعه است و هدف نهایی نیز استنباط در مورد جامعه است. آمار استنباطی با دو دسته از مسائل سر و کار دارد؛.) ابتدا به برآورد میپردازد و سپس به آزمون فرضیه )دلاور،۱۳۹۰).
برای تحلیل مدل پژوهش از مجموعه داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در داده های ترکیبی ابتدا باید برای انتخاب بین روشهای تلفیقی و تابلویی از آزمون F لیمر استفاده شود؛ رد فرضیه صفر بیانگر معنی داری آزمون به روش داده های تابلویی )ترکیبی) است . در ادامه اگر داده ها ازنوع تابلویی باشد باید از آزمون هاسمن برای تصمیم گیری در رابطه با استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی استفاده نمود. در آزمون هاسمن اگر فرضیه صفر قابل رد کردن نباشد، روش اثرات تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده می شود و به عنوان روش مناسب تر و کاراتر انتخاب می گردد در غیر این صورت روش اثرات ثابت کارا است. در ادامه به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته میشود.
۴-۵ همبستگی بین متغیرهای پژوهش

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.