این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه میپردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. چنانچه محاسبه مقادیر و شاخصهای جامعه آماری با استفاده از سرشماری تمامی عناصر آن انجام گیرد، آن را آمار توصیفی گویند (مؤمنی و آذر، ۱۳۷۷). همانطور که اشاره شد، از نرم‌افزار اکسل برای دسته‌بندی داده‏های جمع‌آوری شده از صورت‏های مالی شرکت‏های نمونه آماری استفاده شده است و با استفاده از همین نرم‌افزار نیز برای محاسبه متغیرهای پژوهش که فرمول محاسبه آن‌ها در فصل سوم تشریح شد، مورد استفاده قرار گرفته است. برای ارائه یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه‌شده، در نگاره شماره ۴-۳ برخی از مفاهیم آمار توصیفی این متغیرها، شامل تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر مشاهدات ارائه شده است.
نگاره (۴-۳) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Tags:
متغیرهای پژوهش تعداد مشاهدات شاخص های مرکزی شاخص های پراکندگی شاخص های شکل توزیع
میانگین میانه انحراف معیار کمترین مقدار بیشترین مقدار چولگی کشیدگی
سرمایه گذاری تحقیق و توسعه* ۴۹۵ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۳ ۰ ۰٫۰۳ ۶٫۱۲ ۴۱٫۹۵
سرمایه گذاری سرمایهای* ۴۹۵ ۰٫۰۳۷ ۰٫۰۱ ۰٫۱۳۲ ۰٫۴۷- ۱٫۲۳ ۲٫۸۹ ۱۹٫۱۵