می 12, 2021

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری۹۳- قسمت …

ز- غیر تصادفی بودن متغیرهای توضیحی.
در مدل داده‏های تابلویی دو مورد ازاهمیت بیشتری برخوردار است که در ادامه توضیح داده شده است.
۳-۱۱-۱ ناهمسانی واریانس
یکی از مهمترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اجزای اخلالUi که تابع رگرسیون جامعه ظاهر می‏شوند، دارای واریانس همسان هستند. اگر ناهمسانی واریانس‏ها وجود داشته باشد آزمون‏های t و F نتایج غلطی را ارائه می‏دهند و آنگاه نمی‏توان فرضیه‏ها را با آزمون F و t تجزیه و تحلیل کرد (گجراتی[۱۴۴]، ۱۳۸۶).
۳-۱۱-۲- عدم خود همبستگی جملات خطا
اصطلاح خود همبستگی را میتوان چنین تعریف کرد: همبستگی بین سری مشاهداتی که در زمان (مانند داده‏های سری زمانی) یا مکان (مانند دادههای مقطعی) ردیف شدهاند (گجراتی، ۱۳۸۶).
در مدل کلاسیک رگرسیون خطی فرض میشود که در اجزاء اخلال چنین خود همبستگی وجود ندارد. به این معنی که جزء اخلال مربوط به یک مشاهده، تحت تأثیر جزء اخلال مربوط به مشاهده دیگر قرار نمیگیرد. زمانی که بین جملات خطا ارتباط وجود داشته باشد، مشکل خود همبستگی بین جملات خطا پیش میآید. در صورت وجود خود همبستگی مشکلات زیر بروز مینماید:
الف- هر چند تخمینزنهای OLS بدون تورش باقی میمانند، اما کارا نیستند (در بین همه تخمینزنهای بدون تورش دارای حداقل واریانس نیستند).
ب-آزمونهای t و F معمولی جهت معنیداری مدلها نمیتوانند به کار گرفته شوند.
ج-واریانس خطا اریبدار است.
د-واریانس ضرایب مدل نیز اریبدار است.
برای تشخیص وجود خود همبستگی میتوان از روش ترسیمی، آزمون دوربین_ واتسون[۱۴۵] و LM[146] استفاده نمود.
الف- روش ترسیمی
اگر بتوان باقیماندههای روش OLS را در مقابل زمان ترسیم نمود آنگاه وجود خود همبستگی به وسیله مشاهده یک الگوی پیوسته در جملات خطا شناخته میشود؛ بدین معنی که اگر اندازه جمله خطا به تدریج بزرگتر یا کوچکتر شود، یا یک الگوی سیکلی را نشان دهد، معرف آن است که متغیر دیگری وجود دارد که به طور سیستماتیک بر متغیر مستقل اثر دارد (گجراتی، ۱۳۸۶).
ب- آزمون دوربین- واتسون
این آزمون از مشهورترین آزمونها جهت تشخیص خود همبستگی است. زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود دو باشد، معرف آن است که خود همبستگی وجود ندارد، ولی مقادیر بالاتر یا کمتر از ۲ معرف آن است که جملات خطا به صورت تصادفی اتفاق نمیافتند و بنابراین، نتایج غیرواقعی است (گجراتی، ۱۳۸۶).
ج- آزمون LM
آزمون LM که منتسب به بروش- گادفری[۱۴۷] است، یکی از کاملترین آزمونهای تشخیص خود همبستگی است. در این روش علاوه بر خود همبستگی از درجه یک، خود همبستگی از درجات بالاتر نیز قابل تشخیص است (گجراتی، ۱۳۸۶).
۳-۱۲ نرم افزارهای تجزیه و تحلیل
اطلاعات مورد نیاز پس از گردآوری، در نرم افزار Excel جمع بندی شده و به منظور تجزیه و تحلیل به کمک نسخه ۶ نرم افزار Eviews و Stata تجزیه وتحلیل نهایی مورد نیاز انجام شده است.
۳-۱۳ خلاصه فصل
در این فصل روش شناسی، جامعه و نمونه آماری، روش های گردآوری اطلاعات و روش های آماری تجزیه و تحلیل آن ها، فرضیه ها و مدل های تجربی مورد استفاده برای آزمون آنها تشریح گردید. پژوهش حاضر، اثباتی، غیرآزمایشی (شبه آزمایشی)، توصیفی- هم بستگی، تجربه گرایانه و از منظر نوع مطالعه و نحوه ی گردآوری داده ها میدانی-کتابخانه ای می باشد. مشاهدات مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر ۹۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سا لهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ می باشد.
در فصل آتی با استفاده از روش های اندازه گیری و مدل های معرفی شده در این فصل و در قالب چارچوب نظری که در فصل دو و تا حدی در فصل حاضر تبیین گردید، فرضیه های تحقیق براساس داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل و بررسی آماری قرار خواهند گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱ دیباچه
از مهم‌ترین عوامل موفقیت در یک پژوهش، انتخاب روشهای مناسب آماری برای کلیه فرآیندهای لازم در طول پژوهش، از مرحله فرضیهسازی تا تجزیه و تحلیل دادهها و ارائه نتایج است. پژوهشگر باید درک درستی از مفاهیم و روشهای آماری داشته باشد تا بتواند با انتخاب مناسبترین تکنیکها به هدف پژوهش نائل شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش پژوهش علمی یکی از پایههای اصلی مطالعه و بررسی است. به عبارتی دیگر در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین‌شده و یا تصمیمگیری در مورد تأیید یا رد فرضیه یا فرضیههایی که برای پژوهش در نظر گرفته است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده میکند. پس از آنکه در فصل گذشته روش پژوهش مشخص شد، اکنون نوبت آن است که داده‏های مورد نیاز برای آزمون فرضیه پژوهش جمع‏آوری شود و با استفاده از روش‏های آماری متناسب با روش پژوهش و نوع متغیرها، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل گردد.
داده‏های جمع‌آوری شده از صورت‏های مالی شرکت‏های نمونه آماری، با استفاده از نرم‌افزار Excel دسته‌بندی شدند و مقدار متغیرهای پژوهش به کمک این نرم‌افزار محاسبه شدند. سپس با استفاده از نرم‌افزار آماری Eviews و STATA آزمون فرضیه پژوهش انجام شد که خلاصه نتایج آزمون‏های آماری صورت گرفته بر فرضیه پژوهش در ادامه این فصل ارائه می‏شود.
ساختار فصل با توجه به فرضیه‌های مورد بررسی تنظیم گردیده است. در این فصل نخست آمار توصیفی و پس از آن نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با آزمون فرضیه‌ها ارائه شده است. کلیه جداول مرتب با آزمونهای آماری در پیوست پژوهش ارائه شده است.
۴-۲ جامعه آماری پژوهش
از میان شرکت موجود در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای سرمایه گذاری، بانک ها و مؤسسههای مالی و اعتباری به دلیل تفاوت قابل توجه در اهداف و فعالیتها و به تبع آن متفاوت بودن ترکیب دارائیها و بدهیهای این گونه واحدهای تجاری در مقایسه با سایر
شرکتها کنار گذاشته شدند. در گام دوم با در نظر گرفتن شرایط ارائه شده برای انتخاب نمونه (فصل سوم) و این موضوع که قلمرو زمانی پژوهش شامل پنج دوره مالی منتهی به سالهای ۱۳۸۷،۱۳۸۸،۱۳۸۹،۱۳۹۰،۱۳۹۱ است، شرکتهایی که اطلاعات مربوط به صورتهای مالی آنها برای هر پنج دوره مالی فوق دردسترس نبوده است کنار گذاشته شد و در نتیجه ۹۹ شرکت در نمونه پژوهش باقی ماند که نتایج حاصل در نگاره ۴-۱ نشان داده شده است.
نگاره۴-۱ نحوه انتخاب نمونهی آماری پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح تعداد درصد