می 17, 2021

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات …

در این پژوهش سؤالاتی به شرح زیر مطرح شده است:
آیا کیفیت گزارش گری مالی تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد؟
آیا اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکت های سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است؟
آیا اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکت های در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است؟
حال به منظور فراهم کردن پاسخی علمی به برای این سوالات فرضیه هایی به شرح زیر تدوین گردیده است:
فرضیه اول: کیفیت گزارش گری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.
فرضیه دوم: اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکت های سرمایه گذاری در طرح های R&D نسبت به سرمایه گذاری سرمایه ای انجام شده بیشتر است.
فرضیه سوم: اثر منفی کیفیت گزارشگری بر آثار سیاست های تقسیم سود، در شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکت ها قوی تر است.
۳-۷ مدل پژوهش
در این پژوهش برای آزمون فرضیه های فوق از مدل های زیر استفاده خواهد شد.
در مدلهای بالا، Investment سرمایه گذاری شرکت j در سال t است که بر اساس کل دارایی ها در پایان سال t مقیاس بندی و اندازه گیری شده است. سرمایه گذاری یکی از موارد زیر است: کل سرمایهگذاری، سرمایهگذاری تحقیق و توسعه و یا سرمایهگذاری سرمایهای. با استفاده از پژوهشهای اخیر در زمینه سرمایهگذاری (مثل پژوهش ریچاردسون، ۲۰۰۶)، کل سرمایه گذاری، شامل مجموع هزینههای تحقیق و توسعه، هزینه سرمایه و هزینه تحصیل می باشد که دریافتهای نقدی حاصل از فروش اموال، ماشین آلات، تجهیزات از آن کسر می شود. متغیر Dividend سود عادی(عمومی) شرکت j در سال t است که بر اساس کل دارایی ها در پایان سال t-1 مقیاس بندی شده است.
متغیر RQjt-1 کیفیت گزارشگری مالی شرکت j است که در پایان سال مالی t-1 اندازه گیری شده است. معیار RQ ما بر اساس مدل اصلاح شده دیچاو و دیچو (سال ۲۰۰۶) تهیه شده توسط ام سی نیکول، تهیه شده است
متغیر Controlsjt-1 در فرمول ۱ نشان دهنده متغیرهای کنترلی برای شرکت J است که در پایان سال t-1 اندازهگیری شده است. متغیرهای کنترلی ما اساساً به استناد پژوهش بیدل و همکارانش (۲۰۰۹) برگرفته شده است. ما اندازه شرکت Size ، مجموعه فرصت های سرمایه گذاری TobinQ، مشهود بودن دارایی Tangibility ، اهرم مالی Leverage و کل مانده وجه نقد Cash را نیز اضافه می کنیم تا عوامل اقتصادی کنترل شوند که بر سرمایهگذاری شرکت تاثیر دارند. تئوریها و پژوهشهای تجربی اخیر (مثلاً ریچاردسون ۲۰۰۶، بیدل و همکاران، ۲۰۰۹) نشان می دهند که سرمایهگذاری ها با مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری، مشهود بودن داراییها و کل مانده وجه نقد افزایش می یابند. اما بر اساس حجم یا اندازه شرکت، ریسک ورشکستگی و اهرم مالی کاهش می یابند. به علاوه برای کاهش نگرانی از اینکه نتایج ما تحت تاثیر عوامل ذاتی قرار گیرند یا ویژگی های شرکت به سرمایهگذاری ها و معیار کیفیت گزارشگری مالی، وابسته باشند، ما از پژوهشهای قبلی استفاده نموده و ویژگی های شرکت را به شرح موارد زیر کنترل می کنیم: انحراف معیار جریانات نقدی حاصل از عملیات Stdcfo ، انحراف معیار فروش Stdsale ، انحراف معیار سرمایهگذاری stdInvestment ، جریانهای نقدی عملیاتی Cfop ، عمر شرکت Age و چرخه عملیاتیCycle
۳-۸ تعاریف عملیاتی متغیر
متغیرهای پژوهش براساس نوع مقادیری که می‌توانند اختیار کنند به دو دسته متغیرهای کمی و کیفی تقسیم می‌شوند اما انواع متغیرها براساس نقش آنها در پژوهش عبارتند از:
۱– متغیر مستقل[۱۲۵] : متغیر مستقل متغیری است که در پژوهش‌های تجربی به وسیله پژوهش گر دستکاری می‌شود تا تاثیر( یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود.
۲– متغیر وابسته[۱۲۶] : متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید.
۳- متغیر کنترل[۱۲۷]: چون در در یک پژوهش اثرات همه متغیرها قابل بررسی نیست، پژوهشگر اثرات برخی متغیرها را از طریق کنترل آماری یا کنترل‌های پژوهشی خنثی می‌کند. این گونه متغیرها که اثرات آنها توسط پژوهش گر قابل حذف است را متغیر کنترل گویند.
در این پژوهش متغیرهای مستقل، میانجی ، تعیدیل کنند و کنترلی به شکل زیر دسته بندی و تعریف شدهاند.
۳-۸-۱ متغیر مستقل
کیفیت گزارش گری (QR)
این متغیر بر اساس مدل اصلاح شده دیچاو و دیچو (سال ۲۰۰۶)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، محاسبه شده است:
 
در اینجا ΔWCA افزایش در حسابهای دریافتنی به علاوهی افزایش در موجودی کالا به علاوه کاهش در حساب های پرداختنی و به علاوه کاهش در مالیات به علاوه افزایش (کاهش) در سایر داراییها است که بر اساس میانگین داراییها مقیاس بندی شده است. CFO جریانات نقدی عملیاتی است که بر اساس میانگین داراییها مقیاس بندی شده است ، ΔRevenues تغییر در درآمدها (فروش) است که بر اساس میانگین داراییها مقیاس بندی شده است. PPE اموال ، ماشین آلات و تجهیزات PPEjt است که بر اساس میانگین داراییها مقیاس بندی و اندازه گیری شده است
مبنای نظری این مدل بر این نکته استوار است که اقلام تعهدی سرمایه درگردش باید با جریان های نقدی CF دوره قبل، جاری و بعد توضیح داده شود. مقادیر خطای jt ɛ حاصل از رگرسیون اقلام تهعدی با سه متغیر جریان های نقدی ، بدین معناست که اقلام تعهدی به شناسایی جریان های نقدی نامرتبط است بنابراین هرچه اندازه مقادیر خطای حاصل از jt ɛ از این مدل کمتر باشد ، کیفیت اقلام تعهدی و در نتیجه کیفیت گزارش گری مالی بالاتر خواهد بود. چون مقادیر خطا ها شاخصی برای محاسبه عدم کیفیت گزارش گری مالی فراهم می آورد، بدیهی است که می توان با ضرب نمودن مقادیر مثبت خطاها در منفی یک ، از آن به عنوان شاخصی برای محاسبه کیفیت گزارش گری مالی استفاده نمود. به عبارت دیگر قرینه اندازه مقادیر خطای بزرگ تر (کوچک تر) ، کیفیت گزارش گری بیشتر(کمتر) را منعکس می گرداند. ممکن است عدم توضیح دهندگی اقلام تعهدی توسط جریان های نقدی پیشگفته ، ناشی از نوع ساختار اقتصادی ونوع فعالیت واحد تجاری باشد. بنابراین ممکن است مقادیر خطا برای یک شرکت زیاد باشد اما گزارش های مالی به صورت با ثبات ، آن را گزارش کند . به عبارت دیگر ممکن است مقادیر خطا بالا ، اما نوسان های حاصل از گزارشگری آن کم باشد. بنابراین در این پژوهش انحراف معیار استاندارد مقادیر خطا ضرب در منفی یک ، به عنوان سطح کیفیت گزارش گری تعریف می شود . بدین معنا که هرچه انحراف معیاراستاندارد مقادیر خطا ضرب در منفی یک بزرگ تر (کوچک تر) باشد ، سطح کیفیت گزارش گری مالی بیشتر ( کمتر) تلقی می گردد.
۳-۸-۲ متغیرهای وابسته
متغیر وابسته این تحقیق سرمایه گذاری می باشد و شامل سه بخش سرمایه گذاری تحقیق و توسعه سرمایه گذاری سرمایه ای و سرمایه گذاری کل می باشد.
سرمایه گذاری تحقیق و توسعه (R&D Investmentjt)
این متغیر شامل مخارج تحقیق و توسعه شرکت j در سال t می باشد که مستقیما از صورت های مالی استخراج شده است و بر اساس جمع کل دارایی های شرکت j در ابتدای سال مقیاس بندی شده است.
سرمایه گذاری سرمایه ای(Capital Investmentjt)
این متغیر از اختلاف میان دارایی ثابت (اموال، ماشین آلات و تجهیزات) سال t و سال t-1 شرکت j بدست می آید که بر اساس جمع کل دارایی های شرکت j در ابتدای سال مقیاس بندی شده است.
کل سرمایه گذاری (Total Investmentjt)
این متغیر از جمع متغیر سرمایه گذاری سرمایه ای و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه بدست می آید که و بر اساس جمع کل دارایی های شرکت j در ابتدای سال مقیاس بندی شده است.
۳-۸-۳ متغیرهای کنترل
متغیر های کنترلی این پژوهش به شرح ذیل می باشد:
سیاست تقسیم سود (Dividend)
سود سهام تقسیم شده عادی شرکت j در سال t که در مجمع عمومی اعلام می شود و بر اساس جمع کل دارایی های شرکت j در ابتدای سال مقیاس بندی شده است
متغیر کیو توبین (Tobinqjt-1)
برای بدست آوردن این متغیر از نسبت زیر استفاده می کنیم.
اندازه شرکت(Size jt-1)
این متغیر توسط لگاریتم کل درارایی ها در ابتدای دوره اندازه گیری می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.