نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری۹۳- قسمت …

futuristic graphical user interface concept. businesswoman pointing virtual screen. Internet of Things. Heads up display. technological abstract.

چنین استنباط میشود که سرمایهگذاران در ارتباط با سنجش میزان اقلام تعهدی اختیاری، محافظهکارانهتر عمل میکنند. با توجه به این که اقلام تعهدی غیر اختیاری، ثابت هستند.

۲-۶ خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان چارچوب و مبانی نظری در سه گفتار گزارشگری مالی ، سیاست تقسیم سود و سرمایهگذاری پرداختیم . سپس پیشینه پژوهش را در خارج از کشور و داخل کشور مورد بررسی قرار دادیم و برای اینکه بتوانیم تصویر واضحتری از از پیشیه پژوهش نشان دهیم آن را در جدول گنجانیدیم.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱دیباچه
پژوهش، به معنای عام، بررسی یا کاوشی سخت کوشانه و به معنای خاص، تجربه‌ای جامع با هدف‌ کشف واقعیت‌های نو و تفسیر درست این واقعیت‌ها، تجدید نظر در نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیت‌های کشف شده و به کارگیری عملی نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین جدید است. به عبارت دیگر ساماندهی شناخت به نحوی که بیشترین انطباق بین آگاهیها و واقعیت ها صورت گیرد. حقیقت در علم نسبی است، یعنی هیچوقت شناخت انسان با واقعیت به طور صد درصد منطبق نیست.
پژوهش بر اساس مولفههایی خاص مانند پژوهشگر (انفرادی و گروهی)، هدف (بنیادین، کاربردی و توسعهای)، روش (تاریخی، توصیفی، تحلیلی، تجربی، آزمایشگاهی، همبستگی، کمی و کیفی)، محل (کتابخانهای و میدانی) تقسیم بندی می شود.روش پژوهش منطق پژوهش دانسته شده است؛ یعنى هم چنان که منطق قوانینى را براى درست فکر کردن مىدهد، روش پژوهش نیز قواعدى را براى درست پژوهش کردن عرضه مى کند.
شرط اساسی شکل گیری و آغاز یک پژوهش، مطرح شدن مسأله است. هرگز با داشتن سؤال، نمیتوان پژوهشی را آغاز کرد. چرا که فرآیند پاسخ گویی به سؤالها، نوعی آموزش است؛ در حالی که پژوهش، فرآیند پاسخ گویی به مسأله هاست .پژوهش با نوآوری همراه است. چرا که مساله وقتی مطرح میشود که با موضوع کاملاً جدیدی مواجه باشیم. شرط شکل گیری پژوهش، مسأله است و شرط مسأله نیز، نو بودن موضوع آن است، پس طبیعتاً، همیشه پژوهش با نوآوری و پاسخ به پرسشهایی جدید همراه است.
پژوهش علمی عبارت است از تلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به طور نظام یافته با هدف کشف مجهولی به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق خارجی داشته باشد.برای اینکه نتیجه کار حاصل از یک پژوهش، یک نتیجه کاملا علمی باشد، پژوهش گر در طول انجام پژوهش باید دو اصل مهم واقعیت نگری و پرهیز ازپیشداوری را رعایت کند (جهانشاد و احمدوند،۱۳۹۱).
پژوهش علمی واجد دو شرط اعتبار درونی (کنترل دقیق ، شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود) و اعتبار بیرونی (نمونه گیری صحیح ، شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد) است. علی رغم آنکه همه شاخههای علوم متفاوت از یکدیگرند و فنون پژوهش علمی نیز ممکن است از یک علم به علم دیگر متفاوت باشد، اما در همۀ آن ها یک فلسفه مشترک به نام روش علمی وجود دارد ( همان منبع).
حضور فعال و پایدار سرمایهگذاران به استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و ابزارهای اقتصادی وابسته است. از این رو میزان شفاف بودن خروجی سیستمهای اطلاعاتی میتواند برای سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی مفید و سودمند باشد.در این راستا انجام پژوهش های مختلف در این زمینه باعث افزایش کارایی بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات و کاهش ریسک سرمایهگذاری میگردد(همان منبع).
نتایج پژوهش تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش پژوهشگر برای دست یافتن به آن دارد. هنگامی میتوان در مورد روش انجام پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و نیز وسعت دامنۀ آن مشخص باشد. هدف انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیقتر و سریعتر در دستیابی به پاسخهایی برای پرسش های پژوهش مورد نظر کمک نماید. بنابراین در این فصل به معرفی مراحل اختصاصی پژوهش ازجمله، فرضیههای پژوهش، متغیرهای مورد مطالعه، جامعه آماری و نمونه گیری، روش گردآوری اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته میشود(همان منبع)
۳-۲ روش پژوهش
این پژوهش ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با استفاده از دادهها ثانویه مستخرج از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار به تحلیل رابطه همبستگی می پردازد. انجام این پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی- استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف رابطه بین متغیرهاست. پژوهش همبستگی یکی از انواع پژوهشهای توصیفی است. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورتهای مالی شرکتها) انجام میگیرد. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و درصورت همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل رگرسیونی خواهیم نمود.
ازنظر هدف این پژوهش جزء پژوهشهای کاربردی محسوب میشود. پژوهشهای کاربردی ، پژوهشهایی هستند که با استفاده از نتایج بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها،وسایل تولیدات، ساختار والگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود. همچنین پژوهشهایی هستند که نظریهها، قانون مندیها ،اصول وفنونی که در پژوهشهای پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرائی به کار میگیرد.
۳-۳ جامعه و نمونه آماری پژوهش
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و دیگران،۱۳۹۱). نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری و مشتمل بر برخی اعضای جامعه می باشد. به عبارت دیگر تعدادی از اعضای جامعه آماری و نه همه آنها نمونه پژوهش را تشکیل می دهند. برای نمونه گیری روش های گوناگونی وجود دارد. نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری منظم (سیستماتیک)، نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه گیری خوشه ای، نمونه گیری ناحیه ای، نمونه گیری مضاعف، نمونه گیری در دسترس، نمونه گیری هدفدار قضاوتی و نمونه گیری هدفدار سهمیه ای برخی از رویکردهای مورد استفاده برای انتخاب نمونه هستند. اما ما برای انتخاب نمونهی مورد استفاده در پژوهش خود از روش نمونهگیری حذفی استفاده میکنیم که در ادامه شرح داده می شود.
جامعه آماری این پژوهش با توجه به ضرورت دستیابی به صورتهای مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری واحد (ایران) مشتمل بر کلیه شرکتهایی که از ویژگیهای زیر هم زمان برخوردار بوده باشند:
۱- پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به ۲۹ اسفندماه هر سال باشد؛
۲-شرکت های هلدینگ، بانکها، بیمه، سرمایه گذاری و واسطه گری مالی، عضو نمونه نباشند؛
۳- شرکت ها قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس پذیرفته شده وطی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در بورس حضور فعال داشته باشند؛
۴- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آنها منفی نباشد و
۵- اطلاعات مورد نیاز، طی دوره پژوهش در مورد شرکت ها در دسترس باشد.
شایان ذکر است برای محاسبه برخی متغیرها یا برازش برخی مدلهای پژوهش دسترسی به داده های ۵ سال قبل یا از بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ ضروری بوده است . به عنوان نمونه برای محاسبه انحراف معیار فروش وانحراف معیار سرمایه گذاری ها ، انحراف معیار جریان نقد عملیاتی دسترسی به داده های سال قبل به منظور محاسبه تغییرات لازم است.از این رو از داده های سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶به عنوان داده های پنج سال قبل در صورت ضرورت مورد استفاده قرار گرفته است.
انتخاب نمونه براساس معیارهایی مانند معیارهای پیش گفته را روش حذفی مینامند(خاکی، ۱۳۸۸). بکارگیری این روش برای انتخاب نمونه در پژوهشهای حسابداری مرسوم است. از نظر نوع روش نمونه گیری می توان این روش را منطبق بر روش نمونه گیری هدف دار قضاوتی دانست. این نوع نمونه گیری مستلزم انتخاب آزمودنی ها و مشاهداتی است که بهترین و منطقی ترین شرایط را برای ارایه اطلاعات مورد نیاز دارند. این طرح نمونه گیری زمانی بکارگرفته می شود که طبقه یا شمار محدودی از افراد جامعه اطلاعات یا ویژگی های مورد نظر را داشته باشند.
۳-۴ روش گردآوری اطلاعات
جهت گرد آوری منابع نظری به ادبیات موضوع مباحث تئوریک پژوهش از منابع کتابخانهای (کتابها ، مقالهها و مجلههای موجود در زمینه پژوهش مورد نظر ) پایاننامهها ، نشریههای معتبر بین المللی که به صورت آن لاین در پایگاه های اینترنتی موجود بود و سایر پایگاه ها ی معتبر استفاده شده است. اطلاعات و داده های خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی متغیر های اصلی و کنترلی فرضیات پژوهش به طریق نرم افزارهای رهآورد نوین و در مواقع لزوم مراجعه مستقیم به صورتهای مالی شرکت در وبسایت  متعلق به سازمان بورس واوراق بهادار ( مدیریت پژوهش توسعه مطالعات اسلامی ) در دسترس است، جمع آوری شده است . هم چنین برخی اطلاعات نیز از صورتها ی مالی شرکتها و اطلاعیههای مربوط به تصمیمات مجمع عمومی شرکتها و سایر اطلاعات دریافتی از سازمان بورس اوراق بهادار بدست آمده است. . پس از گردآوری، داده ها از طریق نرم افزارهای اکسل و اکسس تلخیص، کدگذاری و طبقهبندی و در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از این منظر می توان نحوه گردآوری دادههای پژوهش را میدانی– کتابخانه ای به شمار آورد.
۳-۵ قلمرو پژوهش
هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل پژوهش، بر موضوع تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد. این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش‏ها دارای دامنه‏های زیر می‏باشد:
۳-۵-۱ قلمرو موضوعی
از نظر تئوری این پژوهش مربوط به حوزه پژوهش های مالی می باشد که درصدد تعیین نقش کیفیت گزارش گری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاران است.
۳-۵-۲ قلمرو مکانی
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی مذکور در نظر گرفته شده است.
۳-۵-۳ قلمرو زمانی
دوره ی زمانی ۵ ساله بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در نظر گرفته شده است.
۳-۶ سوالات و فرضیههای پژوهش
فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پ‍‍ژوهش را تشکیل می دهد ، چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های پژوهشی جهت می دهند . فرضیه ها به پژوهشگر کمک می کنند تا از بین طرق فراوان رسیدن به مقصد، تنها چند مورد آن را که بیش از همه نزدیکتر به مقصد به نظرمی رسد برگزیند و سهلالوصول ترین راه ها و محتملترین جهتها را برای رسیدن به هدف پژوهش انتخاب کند(حافظ نیا،۱۳۸۵).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.